Odinstalowanie oprogramowania za pośrednictwem PowerShell. Uninstall software using Powershell.

$MyApp = gwmi win32_product | ? {$_.name -match ‘Acrobat’}
$MyApp.Uninstall()