Category Archives: Microsoft

Informacje nt. produktów rodziny Microsoft

Windows – jak wyłączyć skype

Aby całkowicie wyłączyć Skype w systemie Windows (zamknąć wszystkie jego procesy) należy utworzyć plik .bat z następującymi wpisami:

taskkill /f /im skypeapp.exe
taskkill /f /im skypehost.exe
taskkill /f /im SkypeBridge.exe
taskkill /f /im SkypeBackgroundHost.exe
taskkill /f /im RuntimeBroker.exe
pause

Aby odinstalować Skype należy uruchomić PowerShell z podniesionymi uprawnieniami i wydać polecenie:


get-appxpackage *skype* | remove-appxpackage

Automatyczne logowanie do systemu Windows 10 bez wpisania hasła.

Aby włączyć automatyczne logowanie do systemu Windows 10 należy nacisnąć kombinację klawiszy Windows+R (czyli inaczej Start -> Uruchom) a następnie wpisać polecenie netplwiz . W nowym oknie pojawią się ustawienia kont użytkowników. Na wybranym użytkowniku należy odznaczyć opcję „Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło”.

Zakończenie ( zabicie ) wszystkich procesów LibreOffice

Często się zdarza że LibreOffice nie uruchamia się z powodu niepoprawnego zakończenia poprzedniego procesu. W menadżerze zadań widnieje wiele procesów LibreOffice. Aby je wszystkie zakończyć, należy wykonać z linii poleceń następujące komendy:

taskkill /IM soffice.bin /F
taskkill /IM soffice.exe /F
taskkill /IM swriter.exe /F

Instalacja sterowników – wypakowanie właściwego sterownika z pliku EXE

Często zdarza się, że sterownik urządzenia w systemie instaluje się wraz z innymi dodatkami które nie są potrzebne. Dzieje się tak ponieważ jest dostarczany przez producenta w postaci pliku EXE, gdzie nie nie ma możliwości wskazania konkretnego pliku *.inf.
Bardzo dobrym programem, pozwalającym wypakować „czysty” sterownik ze skompresowanego pliku *.EXE lub innego skompresowanego archiwum jest Universal Extractor (https://www.legroom.net/software/uniextract)

Uprawnienia do usług systemu Windows

Czasem zachodzi potrzeba aby dodać zwykłemu użytkownikowi pełny dostęp do usługi (np. możliwość restartu). Świetnym narzędziem, które umożliwia modyfikację uprawnień usług jest narzędzie Microsoftu – SubInACL.
Oto przykładowa składnia polecenia, które nadaje użytkownikowi „gość” pełną kontrolę nad buforem wydruku oraz drukarką HP LJ 1020.

SUBINACL /verbose=1 /service spooler /GRANT=gość=f
SUBINACL /verbose=1 /printer "HP LJ 1020" /GRANT=gość=f

Oto inne opcje:
F : Pełna kontrola (Full Control)
R : Prawo odczytu (Read) (użytkownik widzi tą usługę, ale nie może jej modyfikować)
W : Prawo do modyfikowania (Write)
X : Prawo do uruchomienia (eXecute)
Q : Odczytanie szczegółowych informacji (Query Service Configuration)
S : Odczytanie statusu (Query Service Status)
E : Wylistowanie usług zależnych (Enumerate Dependent Services)
C : Zmiana w konfiguracji usługi (Service Change Configuration)
T : Uruchamianie usługi (Start)
O : Zatrzymywanie usługi (Stop)
P : Pauza/wznowienie

Źródło:
http://www.robvanderwoude.com/subinacl.php
https://michlstechblog.info/blog/windows-set-permissions-on-a-service/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/1038ba2f-5366-4d33-9a52-479dc1280729/how-do-i-edit-the-registry-to-permanently-disable-windows-updates?forum=win10itprosetup
https://blogs.msmvps.com/erikr/2007/09/26/set-permissions-on-a-specific-service-windows/
https://www.coretechnologies.com/blog/windows-services/essential-tools-windows-services-sc-exe/

Pakowanie logów przy pomocy programu 7-zip

Poniższy skrypt pozwala na skompresowanie za pomocą programy 7-zip każdego pliku .txt znajdującego się w katalogu Logs osobno.

FOR %%i IN ("C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\*.txt") DO (
"C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%i.7z" %systemroot%\7zip\x64\7za.exe a -t7z "C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%~ni.7z" -mx9 -aoa "%%i"
)

 

Windows command line ( CMD ) – data , data wczorajsza

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić bieżącą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

for /f "tokens=1 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DWEEK=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMDAY=%%i
for /f "tokens=3 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMONT=%%i
for /f "tokens=4 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DYEAR=%%i
for /f "tokens=1 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
rem for /f "tokens=1 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
rem for /f "tokens=2 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
set DATE=%DYEAR%%DMONT%%DMDAY%%DWEEK%_%DHOUR%%DMINU%
ECHO %DATE%
pause

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić wczorajszą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

@echo off

set yyyy=

set $tok=1-3
for /f "tokens=1 delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do set $d1=%%u
if "%$d1:~0,1%" GTR "9" set $tok=2-4
for /f "tokens=%$tok% delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do (
for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=/-,()." %%x in ('echo.^|date') do (
set %%x=%%u
set %%y=%%v
set %%z=%%w
set $d1=
set $tok=))

if "%yyyy%"=="" set yyyy=%yy%
if /I %yyyy% LSS 100 set /A yyyy=2000 + 1%yyyy% - 100

set CurDate=%mm%/%dd%/%yyyy%
set dayCnt=%1

if "%dayCnt%"=="" set dayCnt=1

REM Substract your days here
set /A dd=1%dd% - 100 - %dayCnt%
set /A mm=1%mm% - 100

:CHKDAY
if /I %dd% GTR 0 goto DONE
set /A mm=%mm% - 1
if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY
set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1

:ADJUSTDAY
if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
REM ** Month 12 falls through

:SET31
set /A dd=31 + %dd%
goto CHKDAY

:SET30
set /A dd=30 + %dd%
goto CHKDAY

:LEAPCHK
set /A tt=%yyyy% %% 4
if not %tt%==0 goto SET28
set /A tt=%yyyy% %% 100
if not %tt%==0 goto SET29
set /A tt=%yyyy% %% 400
if %tt%==0 goto SET29

:SET28
set /A dd=28 + %dd%
goto CHKDAY

:SET29
set /A dd=29 + %dd%
goto CHKDAY

:DONE
if /I %mm% LSS 10 set mm=0%mm%
if /I %dd% LSS 10 set dd=0%dd%

REM Set IIS and AWS date variables
set IISDT=%yyyy:~2,2%%mm%%dd%
set AWSDT=%yyyy%-%mm%-%dd%

ECHO %AWSDT%