Monthly Archives: Sierpień 2023

PowerShell – wyszukiwanie pliku o danej nazwie i w przypadku jego znalezienia wysłanie powiadomienia na e-mail.

Zadaniem poniższego skryptu PS jest przeszukiwanie zasobu sieciowego w poszukiwaniu plików mających w nazwie datę wczorajszą, oraz wysłania ich nazw w wiadomości e-mail w przypadku ich znalezienia.

$emailFrom = 'powiadomienia@domena.pl' 
$secstring = '01000000d08c9ddf0115d1118c7a00c04fc297eb0100000060a18ed3a9312c4c939f8408d224ed9f00000000020000000000106600000001000020000000e0d0d688c598b0dc944b81409d0f7ab8dea52d0612f7d5e56b84c09d0d13eb07000000000e800000000200002000000036d3059ac438090bdbb1a0b4b2bb2fa7a5ffab65d96fa02a1aeab9667b54bb5f20000000a1f6442ff2bb3d90f1fd93b06d9178eec8239eb71fe330ff3c8fe5167b9120d1400000002dca53a7f97ac0d52ea085d15fa3dd501aec6e7eb72e5c23577ec53ef7f40c498573d0d7f58d57ca54521b0a4ffc77618d33178363f897ec08a72305078af168'
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($emailFrom, ($secstring | ConvertTo-SecureString))
$patch = '\\192.168.5.2\pliki\'
$date = Get-Date -Format "yyyy_MM_dd"
$day_minus_one = (Get-Date).AddDays(-1) | Get-Date -Format "yyyy_MM_dd"
$time = get-Date -Format "HH_mm"
$emailTo = "odbiorca1@domena.pl" , "odbiorca2@domena.pl"

$files = Get-ChildItem -path $patch\*$day_minus_one.pdf
"Wykonanie skryptu dnia $date o godzinie $time" >> $patch\script_activity.txt

if ($files) { 
$files | Export-CSV $patch\revoke_privileges_$date.txt 
$body = $files | Out-String
Send-MailMessage -To $emailTo -From $emailFrom -encoding utf8 -Subject 'Odbior uprawnien uzytkownikowi' -Body "Ponizej wykazane sa nazwy plikow - skanow wnioskow o nadanie uprawnien czasowych do pracy w systemie, ktore trzeba wycofac. $body Aby skrypt spelnial swoje zadanie data odebrania uprawnienia powinna znajdowac sie na koncu nazwy pliku PDF w formacie rrrr_MM_dd, tj. np KowalskiJanek_2023_05_05_W_KB_2023_05_10.pdf." <# -Attachments $patch\revoke_privileges_$date.txt #> -Credential $credential -SmtpServer 'server.smtp.com.pl' -Port 587
}

else { 
exit 
}

SecureString (zaszyfrowane hasło – w tym przypadku do konta e-mail) można uzyskać konwertując hasło za pomocą komendy:

"haslo_czystym_tekstem" | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force | ConvertFrom-SecureString | Out-File "d:\Password.txt"

SecureString może odkodować wyłącznie ten użytkownik Windows, który je zakodował, dlatego też najbezpieczniej jest utworzyć dedykowane konto Windows, które będzie używane wyłącznie do uruchamiania skryptu.
Skrypt PS można również skonwertować do pliku *.exe np. przy pomocy programu Win-PS2EXE-GUI. Jednak nawet z pliku exe można wyciągnąć SecureStinga.

Źródło:

https://stackoverflow.com/questions/14319272/powershell-scan-folder-for-certain-file-name-and-write-to-a-log-file-and-email
https://www.itprotoday.com/powershell/how-encrypt-powershell-scripts
https://powershellguru.com/instant-guide-to-convert-ps1-to-exe/

Aktualizacja głównego kontrolera domeny – przenoszenie ról FSMO

 1. Stworzenie snapa kontrolera z którego przerzucamy role;
 2. Dodanie siebie (admina) do grupy: Administratorzy przedsiębiorstwa. Po dodaniu do grupy przelogować się. Dodanie do grup jest niezbędne do przeniesienia ról unikalnych dla lasu, tj: schemamaster, domainnamingmaster
 3. Przerzucenie ról na inny kontroler:
  Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity sw-dc02 -OperationMasterRole pdcemulator, ridmaster, infrastructuremaster, schemamaster, domainnamingmaster
 4. Po przeniesieniu ról sprawdzić czy role zostały przeniesione
  Get-ADForest domena.local | Format-Table SchemaMaster, DomainNamingMaster
  Get-ADDomain domena.local | format-table PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster
 5. Aktualizacja kontrolera z którego przenieśliśmy role.
 6. Zweryfikowanie poprawności działania serwera i poprawności replikacji z innymi kontrolerami domeny.
 7. Przerzucenie ról z powrotem.
 8. Zweryfikowanie poprawności replikacji z innymi kontrolerami domeny oraz działania samego serwera po zainstalowaniu nowych łatek.
 9. Skasowanie snapa z VMware.

VMware CLI – sprawdzenie zajętości dysku virtualnego (maszyny wirtualnej)

Jest to świetny skrypt umożliwiający sprawdzenie zajętości dysku virtualnego. Jest on tym bardziej przydatny, ponieważ VMware Tools zainstalowany na maszynie wirtualnej nie posiada tej opcji.

# Establishing the connection to our vSphere object
$vm = Get-VM -Name $vmName
$vmView = $vm | Get-View
# Creating a new PowerShell custom object to easily output properties
$output = New-Object -TypeName PSCustomObject
# Adding desired properties to the new PowerShell object
$diskCommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Committed
$diskUncommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Uncommitted
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name UsedSpaceGB -Value ($diskCommit / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name ProvisionedSpaceGB -Value (($diskCommit + $diskUncommit) / 1GB)
$diskKey = $vmView.LayoutEx.Disk.Key
$diskCapacity = $vmView.Config.Hardware.Device | Where-Object {$_.key -eq $diskKey} | Select-Object -ExpandProperty capacityInBytes
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name CapacityGB -Value ($diskCapacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestPath -Value $vmView.Guest.Disk.DiskPath
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestCapacityGB -Value ($vmView.Guest.Disk.Capacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestFreeSpaceGB -Value ($vmView.Guest.Disk.FreeSpace / 1GB)
# Viewing the output
$output

Źródło: https://www.kmruddy.com/2019/powercli-disk-space-utilization-vsphere-object/

Świetny blog!