VMware CLI – sprawdzenie zajętości dysku virtualnego (maszyny wirtualnej)

Jest to świetny skrypt umożliwiający sprawdzenie zajętości dysku virtualnego. Jest on tym bardziej przydatny, ponieważ VMware Tools zainstalowany na maszynie wirtualnej nie posiada tej opcji.

# Establishing the connection to our vSphere object
$vm = Get-VM -Name $vmName
$vmView = $vm | Get-View
# Creating a new PowerShell custom object to easily output properties
$output = New-Object -TypeName PSCustomObject
# Adding desired properties to the new PowerShell object
$diskCommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Committed
$diskUncommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Uncommitted
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name UsedSpaceGB -Value ($diskCommit / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name ProvisionedSpaceGB -Value (($diskCommit + $diskUncommit) / 1GB)
$diskKey = $vmView.LayoutEx.Disk.Key
$diskCapacity = $vmView.Config.Hardware.Device | Where-Object {$_.key -eq $diskKey} | Select-Object -ExpandProperty capacityInBytes
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name CapacityGB -Value ($diskCapacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestPath -Value $vmView.Guest.Disk.DiskPath
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestCapacityGB -Value ($vmView.Guest.Disk.Capacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestFreeSpaceGB -Value ($vmView.Guest.Disk.FreeSpace / 1GB)
# Viewing the output
$output

Źródło: https://www.kmruddy.com/2019/powercli-disk-space-utilization-vsphere-object/

Świetny blog!