PowerShell – XPath – pozyskiwanie danych z pliku XML

$Location = "C:\FileFolder"
$Path = "$($Location)\dane.xml"
$XPath = "/element1/podelement2/nazwa"
Select-Xml -Path $Path -XPath $Xpath | Select-Object -ExpandProperty Node