PowerShell – wyszukiwanie plików, których rozmiar jest większy niż podana wartość

Get-ChildItem d:\programy -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 100MB} | Select Name, Length, FullName