Powershell – Wyświetlenie plików oraz folderów których ścieżka dostępu przekracza x znaków

Get-ChildItem -path e:\ -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {$_.FullName.Length -gt 250}

Wyświetlenie liczby plików / folderów których ścieżka dostępu przekracza 250 znaków:

write-host(Get-ChildItem -path e:\ -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {$_.FullName.Length -gt 250}).count

Po przełączniku -Recourse można użyć przełącznika -File lub -Directory.