Active Directory i Powershell – operacje na użytkownikach i komputerach

Artykuł w budowie (Będzie więcej skryptów 🙂

Odblokowanie wszystkich zablokowanych kont:

Search-ADAccount -LockOut | Unlock-ADAccount

Znalezienie użytkownika:

Get-ADUser -Filter 'Name -like "*userName"'

Reset hasła użytkownikowi userName:

Set-ADAccountPassword userName -NewPassword (Read-Host - AsSecureString 'New Password') -Reset

Automatyczny reset hasła wielu użytkownikom:

Add-Type -AssemblyName 'System.Web'

$userAccounts = 'user1', 'user2'
foreach ($account in $userAccounts) {
$plain_text_password = [System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(13, 3)
Write-Host "Resetting $account password to $plain_text_password ..."
Set-ADAccountPassword $account -NewPassword ($plain_text_password | convertto-securestring -asplaintext -force)
}

Dodanie komputera do domeny

add-computer –domainname sieciunia.local -Credential sieciunia.local\administrator -restart –force

Wyświetlenie użytkowników nieaktualnych, którzy zmieniali hasło dalej niż 31 dni temu i wyłączenie / przeniesienie / usunięcie ich:

$password_Age = (Get-Date).adddays(-31)
$users_with_old_password = Get-ADUser -Filter * -Properties PasswordLastSet | 
Where-Object {
$_.PasswordLastSet -and
$_.PasswordLastSet -lt $password_Age
}
$users_with_old_password 

#Wylaczenie kont w ktorych haslo nie bylo zmieniane
$users_with_old_password | Set-ADUser -Enabled $false

#Wlaczenie konta administratora jesli wczesniej zostalo omylkowo wylaczone
$adminAccount = Get-ADUser -Filter * -Properties Name | ? { $_.Name -like 'admin*' }
$adminAccount | Set-ADUser -Enabled $true

#Znalezienie wszystkich wylaczonych kont
$disabledUsersAccounts = Search-ADAccount -AccountDisabled -UsersOnly

#przeniesienie uzytkownikow do nowego OU o nazwie zablokowani użytkonicy
$disabledUsersAccounts | Move-ADObject -TargetPath "OU=Disabled Users,DC=sieciunia, DC=local"

#usowanie kont za potwierdzeniem (nie mozna usowac kont wbudowanych)
$disabledUsersAccounts | Remove-ADUser -Confirm:$false

 

OCS Inventory – checking database size

SELECT
TABLE_NAME AS `Table`,
ROUND((DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) / 1024 / 1024) AS `Size (MB)`
FROM
information_schema.TABLES
WHERE
TABLE_SCHEMA = "ocsdb"
ORDER BY
(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH)
DESC;

With installed plugin: eventlogs, gpresult, officepack, services, sharedFolders, uptime, winusers and 900 clients database size is something about 350 MB.

Instalacja vCSA – vSphere vCenter Server Appliance 7.0 i problemy z nią związane

Instalacja vCenter Server Appliance składa się z dwóch części:

1) Deploy vCenter Server – wgranie vCSA na hosta ESXi;
2) Set up vCenter Server – konfiguracja maszyny na hości ESXi;

Problemy jakie można napotkać przy instalacji to:

1) W pierwszym etapie instalator vCenter 7.0 zawiesza się przy 80% (komunikat „Waiting for RPM”…). Rozwiązaniem problemu jest przywrócenie licencji trial na hoście ESXi, na którym jest instalowany vCSA. Można tego dokonać logując się na ESXi przez Putty i wydając polecenia:

rm -r /etc/vmware/license.cfg
cp /etc/vmware/.#license.cfg /etc/vmware/license.cfg
/etc/init.d/vpxa restart

2) W drugim etapie często występuje problem związany z vcdpromo i uwierzytelnieniem. Problem ten najczęściej spowodowany jest brakiem wpisów serwera DNS w samym vCenter (niekiedy zdarza się że ). Innymi przyczynami problemów z vcdpromo może być źle skonfigurowany czas -serwer NTP.
Należy również zwrócić uwagę czy na macierzy jest wystarczająco dużo zasobów.

Źródło: https://support.vanersity.com/portal/en/kb/articles/to-reset-your-expired-esx-4-x-esxi-4-x-esxi-5-x-or-esxi-6-x-60-day-evaluation-license

CISCO – konfiguracja VLAN

Do pierwszych 4 portów przełącznika wpięte są 4 komputery.
Na przełączniku należy stworzyć 2 VLANy:
VLAN 10 – dla nauczycieli, do którego będą należeć dwa pierwsze komputery, podpięte do switcha do portów FastEthernt 0/1 i FastEthernet 0/2
VLAN 20 – dla uczniów, do których będą należeć dwa kolejne komputery, podpięte do switcha do portów FastEthernt 0/3 i FastEthernet 0/4

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name uczniowie
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name nauczyciele
Switch(config-vlan)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/1, Gig0/2
10 uczniowie active
20 nauczyciele active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------
Primary Secondary Type Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
Switch#

Komenda show vlan wyświetla wszystkie skonfigurowane na przełączniku VLANy. Widać że do domyślnego VLANu 1 przypisane są wszystkie poty Ethernet.
Port 1 i 2 należy przypisać do VLANu 10, a port 3 i 4 do VLANu 20.

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface range fastethernet 0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#

Następnie do przełącznika do portu GigabitEthernet 0/1 zostaje podpięty kolejny switch (również przez port GE 0/1), który będzie skonfigurowany tak jak ten w/w, czyli do portu FE 0/1 oraz FE 0/2 będą podpięte komputery nauczycieli, zaś do portu FE 0/2 i FE 0/3 będą podpięte komputery uczniów.
Aby było to możliwe, porty którymi są połączone jeden przełącznik z drugim muszą zostać skonfigurowane w tryb Trunk, czyli przez jeden łącze muszą zostać przetransportowane (rozpropagowane) VLANy 10 i 20. Łącza Trunk są również nazywane magistralami 802.1Q.

Switch>enable 
Switch#config t
Switch(config)# vlan 99 Switch(config-vlan)# name native
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Do uniemożliwienia przesyłania łączem Trunk wszystkich VLANów, a tylko wybranych służy polecenie allowed.
Powyższe komendy to utworzenie nowego VLANu o numerze 99 i ze względów bezpieczeństwa zmiana natywnego, z numeru 1 na numer 99 (ponieważ ruch nieoznakowany wpada z definicji protokołu 802.1Q do VLANu nr 1).

 

Konfiguracja LVM – Logical Volume Manager – podłączenie dodatkowego dysku do systemu Oracle Linux.

Cały proces dodawania dysku do LVMa można opisać w 6 krokach;

  1. Stworzenie partycji i ustawienie jej typu na LVM;
  2. Stworzenie fizycznego wolumenu (PV – Phisical Volume);
  3. Stworzenie grupy wolumenów (VG – Volume Group) z utworzonego krok wcześniej fizycznego wolumenu;
  4. Stworzenie logicznego wolumenu (LV – Logical Volume);
  5. Stworzenie systemu plików na logicznym wolumenie;
  6. Zamontowanie wolumenu;

Czyli cały proces konfiguracji LVM przebiega z następujący sposób:
Create partition and set type to lvm -> Phisical Volumens (PV) -> Volume Group (VG) -> Logical Volume (LV) -> system plików Linux -> mount partition

Terminologia:
Volume Group (vg) – podstawowa jednostka LVM, w której skład wchodzą, dyski, partycje, macierze…. (pv – physical volumes).
Z Volume Group /dev/vg/lv można wykreować LV – Logical Volumes

Przykład:
Do serwera zostaje podłączony kolejny dysk fizyczny o poj. 16GB. W celu sprawdzenia poprawności dodania dysku i dołączenia go do LVMa należy wykonywać kolejno kroki wymienione poniżej..

Continue reading