Category Archives: Windows

Systemy Microsoft Windows

Windows Server 2022 – zabezpieczenie systemu ( Microsoft Security Baselines Blog )

Microsoft Security Baselines Blog jest to blog mówiący nt. dobrych praktyk dot. zabezpieczeń produktów Microsoft. Jednym z produktów jest Server 2022, którego wybierając z listy użytkownik przechodzi do strony zawierającej materiały szkoleniowe oraz narzędzia mające na celu zabezpieczenie danego systemu, tj. Security Compliance Toolkit and Baselines: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319

W przypadku zabezpieczenia Windows Server 2022 na uwagę zasługują 3 pozycje:

– Windows Server 2022 Security Baseline (użyteczne pliki: New Settings in Windowa Server 2022.xlsx, Final-MS Security Baseline Windows Server 2022.xlsx – dobre praktyki, ustawienia GPO oraz przykładowe – rekomendowane reguły polis: Windows Server-2022-Security-Baseline-FINAL\Documentation\MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules),

– PolicyAnalyzer – aplikacja, jak sama nazwa wskazuje – analizator / porównywarka polis. Można do programu zaimportować wszystkie reguły (z rozszerzeniem *.PolicyRules) znajdujące się w katalogu PolicyRules (w ściągniętym archiwum wraz z programem) oraz powyższą regułę (tj. MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules) a następnie porównać je z naszymi. Wówczas można zobaczyć jak się mają one do dobrych praktyk – ustawień polis zalecanych przez Microsoft.

– LGPO – Local Group Policy Object Utility – aplikacja obsługiwana wyłącznie z linii komend służąca do eksportu / importu lokalnych polis z Registry Policy (Registry.pol) a także z odpowiednio sformatowanych plików tekstowych „LGPO text” oraz XML – plików programu Policy Analyzer.
Eksport polis można dokonać również bezpośrednio z GPMC.

 

Źródła:
Blog Microsoft nt. zabezpieczeń swoich produktów ( Microsoft Security Baselines Blog ):
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/bg-p/Microsoft-Security-Baselines
https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-for-it-pro/active-directory-advanced-threat-hunting-compare-gpos-with-the/m-p/4074177

Active Directory – odblokowanie konta i reset hasła administratora domeny

Aby odblokować i zresetować hasło Administratora należy uruchomić serwer z płyty instalacyjnej Windows Serwer (testowane na 2022) a następnie wejść do linii komend i wykonać poniższe kroki:
1) narzędziem DiskPart należy nadać literę partycji systemowej;

diskpart 
select disk 0
list partition
select partition 3
assign letter c

2) odpowiednio skonfigurować ponowne uruchomienie serwera oraz podmienić plik utilman.exe;

bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
bcdedit /set {bootmgr} timeout 15
c:
cd windows/system32
ren utilman.exe utilman.123
copy cmd.exe utilman.exe

3) Restart serwera. Po restarcie naciśnięcie klawisza F8 i wybranie opcji „Disable Early Launch Anti-Malware Driver”, przy logowaniu należy kliknąć na ikonkę kółeczka znajdującą się w dolnym prawym rogu. Zamiast narzędzia utilman.exe otworzy się cmd.exe – linia komend.

4) W linii komend należy wydać polecenia odblokowujące i zmieniające hasło użytkownikowi Administrator (również administratorowi domenowemu):

net user administrator /active:yes
net user administrator password
net user administrator password /domain

 

Automatyczny eksport zawartości płyty CD na serwer FTP

Skrypt tworzy obraz płyty CD/DVD włożonej do napędu, następnie kompresuje go z hasłem i wysyła na serwer FTP.
W tym konkretnym przypadku skrypt został przygotowany dla lekarza, który ma za zadanie włożyć płytę z badaniem pacjenta do napędu a następnie uruchomić skrypt, który następnie przed wysłaniem badania na serwer zapyta go o dane pacjenta i hasło do kompresji.
Poniżej instrukcja oraz sam skrypt:
1) Przekopiować pliki i foldery: winscp, oscdimg.exe, 7zip do katalogu c:\Windows\
2) Sprawdzić literę napędu CD/DVD, jeżeli inna niż „E” należy poprawić w skrypcie;
3) Badania będą zapisywane na pulpicie (%USERPROFILE%\desktop\badania).
Continue reading

Windows 11 – zaszyfrowany dysk po zastosowaniu narzędzia Sysprep.

Aby wyłączyć automatyczne szyfrowanie dysku po zastosowaniu narzędzia Sysprep należy utworzyć w gałęzi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker klucz rejestru o nazwie PreventDeviceEncryption i wartości 1.

https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/000124701/automatic-windows-device-encryption-bitlocker-on-dell-systems
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-bitlocker

Instalacja systemu Windows 11 na starszym sprzęcie, nie posiadającym układu TPM 2.0

Podczas instalacji należy wcisnąć klawisze Shift+F10. Otworzy się linia komend, należy uruchomić edytor rejestru poprzez wpisanie „regedit.exe”.

W gałęzi HKLM -> System -> Setup należy utworzyć nowy klucz o nazwie LabConfig. W kluczu tym należy utworzyć dwie wartości DWORD 32-bitowe: BypassTPMCheck oraz BypassSecureBootCheck. Obie o wartości szesnastkowej równej 1.
Następnie można zamknąć edytor rejestru oraz linię komend i kontynuować instalację.