Category Archives: PowerShell

PowerShell

PowerShell remoting

Wymagania dot.  zdalnego połączenia przez PS:

 1. Otwarte porty: WSMan: 5985. Jeżeli połączenie ma się odbywać przez SSL, otwarty również port 5986;
 2. Sieć nie publiczna: Prywatna lub Firmowa;
 3. Uruchomiona usługę WinRM, skonfigurować uruchamianie w auto starcie;
 4. Utworzony Listenera dla adresu IP lub nazwy komputera.

Uruchomienie PS Remoting na komputerach pracujących w domenie:

 1. Konfiguracja auto startu usługi:
  Computer Configurations / Windows Settings / Security Settings / System Services / Windows Remote Management (WS-Management),
 2. Konfiguracja Listenera:
  Computer Configurations / Administrative Templates / Windows Components / Windows Remote Managament (WinRM) / WinRM Service
  Opcja skonfigurowana na Enable, w miejscu IPv4 filter gwiazdka (*)
 3. Konfiguracja zapory sieciowej:
  Computer Configurations / Windows Settings / Security Settings / Windows Firewall with Advanced Security / Inbound Rules

Zamiast klikologii można posłużyć się komendami Powershell. Na maszynie, do której mamy się łączyć należy otworzyć PS z podwyższonymi uprawnieniami i wydać następujące komendy:

$Interface_Index = Get-NetConnectionProfile | Select -ExpandProperty InterfaceIndex
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex $Interface_Index -NetworkCategory Private
Enable-PSRemoting -Force
Restart-Service WinRM

Dodatkowo na komputerze z którego mamy się łączyć do innych maszyn należy uruchomić PS z podwyższonymi uprawnieniami i wydać następującą komendę:

Set-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts *

Samo połączenie do zdalnego komputera odbywa się poprzez wydanie polecania:

Enter-PSSession -ComputerName 192.168.5.7 -Credential admin

Możliwe jest wykonanie skryptu lub komendy na wielu komputerach naraz poprzez polecenie:

Invoke-Command -ComputerName 192.168.5.7, 192.168.5.8 -ScriptBlock { Get-ChildItem C:\ } -credential admin_account_name

lub uruchomiś skrypt PowerShell:

Invoke-Command -ComputerName 192.168.5.7, 192.168.5.8 -FilePath C:\skrypty\tajemniczy_skrypt.ps1

http://powershell.org/wp/2012/08/06/ebook-secrets-of-powershell-remoting/

http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2013/11/29/remoting-week-non-domain-remoting.aspx

Windows Server 2012 R2 Core – konfiguracja NIC Teaming

powershell
Get-NetAdapter
Get-NetAdapter ethernet0 | fl *

fl od format list – wszystkie właściwości interfejsu.
Następnie należy wyłączyć na jednym interfejsie usługę DHCP Client i nadać mu statyczny adres IP.

Get-NetAdapter ethernet0 | Set-NetIPInterface -dhcp disabled
Get-NetAdapter ethernet0 | new-netipaddress -IPAddress 192.168.0.104 -DefaultGateway 192.168.0.1 -PrefixLenght 24
Set-DNSClientServerAddress -InternetAlias ethernet0 -ServerAddress 192.168.0.100

Po nadaniu adresu IP jednemu interfejsowi można rozpocząć konfiguracją funkcji NIC Teaming

new-netbfoteam -name "Nasz Team" -TeamMembers ethernet0,ethernet1 -TeamingMode switchindependent -LoadBalancingAlgorithm dynamic

Nazwa netbfoteam pochodzi od Net Balance and Fail Over Team.
Teraz wynik komendy Get-NetAdapter pokaże 3 interfejsy – 2 interfejsy sieciowe fizyczne, oraz interfejs „Nasz Team”, który możemy konfigurować jak fizyczny interfejs (adresacja IP itp.).

PowerShell – włączenie Windows PowerShell Web Access (PSWA) w Windows 2012 R2

 

Enable-PSRemoting -SkipNetworkProfileCheck
Install-WindowsFeature WindowsPowerShellWebAccess -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools
Install-PswaWebApplication –WebSiteName "Default Web Site" –WebApplicationName "PSWA" –UseTestCertificate
Add-PswaAuthorizationRule -UserName server\Administrator -ComputerName server -ConfigurationName Microsoft.PowerShell
Add-PswaAuthorizationRule -UserName win2k8r2\Administrator -ComputerName win2k8r2 -ConfigurationName Microsoft.PowerShell