Archiwa kategorii: Microsoft

Informacje nt. produktów rodziny Microsoft

Uprawnienia do usług systemu Windows

Czasem zachodzi potrzeba aby dodać zwykłemu użytkownikowi pełny dostęp do usługi (np. możliwość restartu). Świetnym narzędziem, które umożliwia modyfikację uprawnień usług jest narzędzie Microsoftu – SubInACL.
Oto przykładowa składnia polecenia, które nadaje użytkownikowi „gość” pełną kontrolę nad buforem wydruku oraz drukarką HP LJ 1020.

SUBINACL /verbose=1 /service spooler /GRANT=gość=f
SUBINACL /verbose=1 /printer "HP LJ 1020" /GRANT=gość=f

Oto inne opcje:
F : Pełna kontrola (Full Control)
R : Prawo odczytu (Read) (użytkownik widzi tą usługę, ale nie może jej modyfikować)
W : Prawo do modyfikowania (Write)
X : Prawo do uruchomienia (eXecute)
Q : Odczytanie szczegółowych informacji (Query Service Configuration)
S : Odczytanie statusu (Query Service Status)
E : Wylistowanie usług zależnych (Enumerate Dependent Services)
C : Zmiana w konfiguracji usługi (Service Change Configuration)
T : Uruchamianie usługi (Start)
O : Zatrzymywanie usługi (Stop)
P : Pauza/wznowienie

Źródło:
http://www.robvanderwoude.com/subinacl.php
https://michlstechblog.info/blog/windows-set-permissions-on-a-service/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/1038ba2f-5366-4d33-9a52-479dc1280729/how-do-i-edit-the-registry-to-permanently-disable-windows-updates?forum=win10itprosetup
https://blogs.msmvps.com/erikr/2007/09/26/set-permissions-on-a-specific-service-windows/
https://www.coretechnologies.com/blog/windows-services/essential-tools-windows-services-sc-exe/

Pakowanie logów przy pomocy programu 7-zip

Poniższy skrypt pozwala na skompresowanie za pomocą programy 7-zip każdego pliku .txt znajdującego się w katalogu Logs osobno.

FOR %%i IN ("C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\*.txt") DO (
"C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%i.7z" %systemroot%\7zip\x64\7za.exe a -t7z "C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%~ni.7z" -mx9 -aoa "%%i"
)

 

Windows command line ( CMD ) – data , data wczorajsza

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić bieżącą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

for /f "tokens=1 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DWEEK=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMDAY=%%i
for /f "tokens=3 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMONT=%%i
for /f "tokens=4 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DYEAR=%%i
for /f "tokens=1 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
rem for /f "tokens=1 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
rem for /f "tokens=2 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
set DATE=%DYEAR%%DMONT%%DMDAY%%DWEEK%_%DHOUR%%DMINU%
ECHO %DATE%
pause

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić wczorajszą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

@echo off

set yyyy=

set $tok=1-3
for /f "tokens=1 delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do set $d1=%%u
if "%$d1:~0,1%" GTR "9" set $tok=2-4
for /f "tokens=%$tok% delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do (
for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=/-,()." %%x in ('echo.^|date') do (
set %%x=%%u
set %%y=%%v
set %%z=%%w
set $d1=
set $tok=))

if "%yyyy%"=="" set yyyy=%yy%
if /I %yyyy% LSS 100 set /A yyyy=2000 + 1%yyyy% - 100

set CurDate=%mm%/%dd%/%yyyy%
set dayCnt=%1

if "%dayCnt%"=="" set dayCnt=1

REM Substract your days here
set /A dd=1%dd% - 100 - %dayCnt%
set /A mm=1%mm% - 100

:CHKDAY
if /I %dd% GTR 0 goto DONE
set /A mm=%mm% - 1
if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY
set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1

:ADJUSTDAY
if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
REM ** Month 12 falls through

:SET31
set /A dd=31 + %dd%
goto CHKDAY

:SET30
set /A dd=30 + %dd%
goto CHKDAY

:LEAPCHK
set /A tt=%yyyy% %% 4
if not %tt%==0 goto SET28
set /A tt=%yyyy% %% 100
if not %tt%==0 goto SET29
set /A tt=%yyyy% %% 400
if %tt%==0 goto SET29

:SET28
set /A dd=28 + %dd%
goto CHKDAY

:SET29
set /A dd=29 + %dd%
goto CHKDAY

:DONE
if /I %mm% LSS 10 set mm=0%mm%
if /I %dd% LSS 10 set dd=0%dd%

REM Set IIS and AWS date variables
set IISDT=%yyyy:~2,2%%mm%%dd%
set AWSDT=%yyyy%-%mm%-%dd%

ECHO %AWSDT%

 

 

Wysyłanie kopii bezpieczeństwa ( logów ) na e-mail ( backup2email )

Program sendEmail autorstwa Brandona Zehm (http://caspian.dotconf.net/) jest prostym klientem SMTP dla systemów Windows oraz Linux, obsługiwanym wyłącznie przez linię komend. Idealnie nadaje się do wysyłania logów, kopii plików (np. baz danych) itp.

Oto przykładowa składnia:

c:\\programy_portable\sendEmail.exe -o tls=yes -f nadawca@wp.pl -t odbiorca@gmail.com -s smtp.wp.pl:587 -xu nadawca@wp.pl -xp haslo_nadawcy -u "TEMAT" -m "TRESC WIADOMOSCI" -a "d:\test\attached_file.txt"

 

 

Zmiana klucza pakietu Office 2016 w Windows 10 x64 – aktywacja

Tu znajduje się strona do logowania do konta Office, z którego można skopiować klucz produktu:
https://www.office.com/setupkey
lub
https://www.ofice.com/setup
lub
https://account.microsoft.com/services/?lang=pl-PL

Aby wyświetlić klucz produktu zainstalowanego pakietu Office należy wydać polecenie:

C:\>cscript "Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs" /dstatus

lub

cscript slmgr.vbs /dlv all

Zamiast /dlv all można wpisać /dlv oraz numer Activation ID, np: cscript slmgr.vbs /dlv 70512834-47B4-44DB-A233-BE5E803B914C

Aby zmienić klucz produktu zainstalowanego pakietu Office należy wydać polecenie:

C:\>cscript "Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs" /dstatus /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Więcej informacji na stronie:
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/vlactivation/configure-a-kms-host-computer-for-office

Veeam Endpoint Backup Free – reset ustawień ( usunięcie zadania )

Aby anulować zadanie w programie Veeam Endpoint Backup Free należy:

 1. wyłączyć program w Tray-u;
 2. Zatrzymać usługę Veeam Endpoint Backup;
 3. Zmodyfikować klucz rejestru:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Veeam\Veeam Endpoint Backup]
  "RecreateDatabase"=dword:00000001
 4. Zrestartować komputer;

Windows 10 – skrót do blokowania stacji ( sesji )

Windows 10 nie posiada klawisza „Zablokuj” w Menu -> Start. W celu utworzenia klawisza (w tym przypadku ikonki) „Zablokuj” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybrać Nowy i Skrót. W polu „Wpisz lokalizację elementu” umieść następujący wpis:

rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

 

Wyłączenie hosta skryptów w systemie Windows w celu poprawy bezpieczeństwa

Wyłączenie w/w usługi uniemożliwia wykonywanie skryptów JavaScript oraz Visual Basic, co w znacznym stopniu zapobiega uruchomieniu niebezpiecznych wirusów (np typu Ransomware).
Aby wyłączyć usługę należy edytować wartość rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings]
„Enabled”=dword:00000000

Aby ponownie włączyć WCS należy ustawić wartość na 1.

Optymalizacja pracy dysku SSD w systemie Windows

Aby dokonać optymalizacji pracy dysku SSD w systemie Windows należy:

 1. zmienić wartości rejestru:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV]
  „Start”=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
  „Start”=dword:00000000
 2. W BIOS należy aktywować tryb AHCI w SATA-Mode;
 3. Tylko w trybie AHCI działa funkcja TRIM, która pozwala ponownie udostępnić wymazane sektory dysku. Aby ją włączyć należy:
  uruchomić cmd (jako administrator) -> wydać polecenie

  fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

  Dobrym programem do sprawdzenia wydajności dysku SSD jest program AS SSD Benchmark  .

Instalacja systemu Windows 7 z pamięci flash

Aby uruchomienie instalatora Windows z pendrive było możliwe należy go najpierw odpowiednio przygotować za pomocą narzędzia DISKPART (Start -> uruchom -> cmd -> wpisać DISKPART):

list disk
select disk 2
clean
create partition primary
active
format fs=fat32 quick
assign

Następnie należy wgrać na pendrive pliki instalacyjne systemu Windows.

Innym dobrym narzędziem do tworzenia bootowalnych dysków flash jest Rufus: https://rufus.akeo.ie/