Category Archives: Linux

Systemy Linux

Centos 7 – instalacja i konfiguracja Samby

Instalacja Samby

install -y samba samba-client 

Pliki konfiguracyjne:

/etc/samba/smb.conf - udziały, prawa i parametry
/etc/samba/smbusers - uzytkownicy
/etc/sysconfig/samba - ustawienia startowe
/var/lib/samba/private/smbpasswd - hasła
/var/log/samba - logi

Włączanie i wyłączanie usługi, sprawdzanie statusu:

systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb

Konfiguracja zapory:

firewall-cmd --permanent --add-service samba
firewall-cmd --reload

Stworzenie grupy użytkowników Samby o nazwie sambausers, należących do niej dwóch użytkowników: admin oraz gosc i nadanie im haseł.

groupadd sambausers
adduser gosc --shell /bin/false
usermod -a -G sambausers gosc
useradd -G sambausers admin --shell /bin/false
smbpasswd -a gosc
smbpasswd -a admin

Utworzenie udziałów (katalogów do udostępnienia użytkownikom):

mkdir /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
chmod 777 /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
mkdir /mnt/DANE/FILMY
chmod 777 /mnt/DANE/FILMY

Konfiguracja pliku /etc/samba/smb.conf. Użytkownik admin posiada prawo modyfikacji obu katalogów, użytkownik gosc może modyfikować tylko katalog TU_WRZUCAC_DANE i przeglądać jedynie katalog FILMY (nie modyfikować).

[TU_WRZUCAC_DANE]
comment = TU_WRZUCAC_DANE
path = /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
guest ok = no
write list = @sambausers
create mask = 0777
directory mask = 0777

[FILMY]
comment = FILMY
path = /mnt/DANE/FILMY
guest ok = no
valid users = @sambausers
write list = admin
create mask = 0777
directory mask = 0777

[homes] # zmienić 2 wpisy na:
browseable = No
read only = Yes

Sprawdzenie poprawności konfiguracji pliku smb.conf poleceniem testparm

Konfiguracja systemu SELinux dla Samby:

setsebool -P samba_export_all_ro on
setsebool -P samba_export_all_rw on
semanage fcontext -at public_content_rw_t " /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE(/.*)?"
semanage fcontext -at public_content_rw_t " /mnt/DANE/FILMY(/.*)?"
restorecon /mnt/DANE/FILMY
restorecon /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE


CentOS 7 – automatic login, disable automatic logout

W celu konfiguracji automatycznego logowania do sytemu należy edytować plik: /etc/gdm/custom.conf i w sekcji [daemon] wpisać dwie instrukcje:

 AutomaticLogin=nazwa_uzytkownika
AutomaticLoginEnable=True

Aby wyłączyć automatyczne wylogowywanie po np. 5 minutach należy wejść w Ustawienia -> Zasilanie i w sekcji Oszczędzanie energii -> Wygaszanie ekranu ustawić czas na „nigdy”.

CentOS 7 – instalacja i konfiguracja serwera RDP

Należy ściągnąć repozytorium EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) ze strony li.nux.ro/repos.html lub wydając komendę:

 wget http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm
yum localinstall nux-desktop-release-0-5.el.nux.noarch.rpm
yum install xrdp tigervnc-server
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3389/tcp
firewall-cmd --reload
chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp
chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman
systemctl start xrdp.service

W kliencie RDP należy zaznaczyć True Color (24 bit) – nie Highest Quality32

Na koniec należy dodać serwis xrdp do autostartu:

systemctl enable xrdp.service

CentOS 7 – instalacja i konfiguracja serwera VNC

yum install tigervnc-server
cp /usr/lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver-root@.service
gedit /etc/systemd/system/vncserver-root@.service

na końcu pliku należy zastąpić 2 wpisy nazwą użytkownika, dla którego chcemy uruchomić serwer, np. root. Drugi wpis odpowiada za automatyczny start podczas logowania na danym koncie użytkownika.
Założenie użytkownikowi hasła VNC:

vncpasswd 
systemctl daemon-reload
systemctl start vncserver-root@:1.service
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5901/tcp
firewall-cmd --reload

Jeżeli występuje problem z uruchomieniem serwera VNC, wyświetla się komunikat:

Job for vncserver-root@1.service failed because a configured resource limit was exceeded. See „systemctl status vncserver-root@:1.service” and „journalctl -xe” for details

należy zrestartować usługę:

 systemctl stop vncserver-root@:1.service
systemctl start vncserver-root@:1.service

oraz usunąć plik .X0-lack w /tmp
oraz plik X1 z katalogu /tmp/.X11-unix

komenda do listowania plików: ls -la

Instalacja Ubiquiti Unifi NVR Video na systemie Ubuntu Server 16.04 – wstępna konfiguracja systemu i zdalnego dostępu

Spis treści:

 1. Instalacja i konfiguracja serwera SSH
 2. Instalacja programu cockpit – programu służącego do monitorowania pracy serwera
 3. Instalacja środowiska graficznego xfce oraz serwera VNC
 4. Instalacja Ubiquiti Unifi VNR
 5. Otwarcie portów dla Unifi NVR, SSH oraz VNC
 6. Instalacja Google Chrome
 7. Instalacja dodatkowego oprogramowania ułatwiającego administrację serwerem oraz jego  konfiguracja

 

 1. Instalacja i konfiguracja serwera SSH
  sudo apt install openssh-server
  sudo nano /etc/ssh/sshd_config

  Zmiana konfiguracji – sekcji #Authentication:

  #PermitRootLogin prohibit password 
  na 
  PermitRootLogin no

  Restart usługi:

  sudo systemctl restart ssh
  sudo systemctl status
 2. Instalacja programu cockpit – programu służącego do monitorowania pracy serwera:
  sudo add-apt-repository ppa:cockpit-project/cockpit
  sudo apt update
  sudo apt install cockpit
  sudo systemctl enable cockpit

  Interfejs Cockpit będzie dostępny pod adresem: https://IPserwera:9090

 3. Instalacja środowiska graficznego xfce oraz serwera VNC, stworzenie pliku konfiguracyjnego:
  sudo apt-get install xfce4 xfce4-*
  sudo apt-get install vnc4server
  sudo nano /etc/systemd/system/vncserver@:5.service

  Należy wpisać następującą instrukcję, zmieniając nazwę użytkownika:

  [Unit]
  Description=Start TightVNC server at startup
  After=syslog.target network.target
  
  [Service]
  Type=forking
  User=nazwa_uzytkownika
  PAMName=login
  PIDFile=/home/nazwa_uzytkownika/.vnc/%H%i.pid
  #ExecStartPre=/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1
  ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1024x768 %i
  ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill %i
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

  Restart demona i uruchomienie serwera VNC raz jeszcze (będziemy poproszeni o podanie hasła):

  sudo systemctl daemon-reload
  vncserver

  Stworzenie pliku konfiguracyjnego serwera VNC:

  nano /home/nazwa_uzytkownika/.vnc/xstartup

  Należy do pliku wpisać następującą zawartość:

  #!/bin/sh
  [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
  startxfce4 &

  Uruchomienie usługi VNC i dodanie jej do autostartu:

  sudo systemctl start vncserver@:5.service
  sudo systemctl enable vncserver@:5.service
 4. Instalacja Ubiquiti Unifi VNR:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  wget https://dl.ubnt.com//firmwares/ufv/v3.9.5/unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.9.5.deb
  sudo dpkg -i unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.9.5.deb
  sudo apt-get update --fix-missing

  Restart usługi:

  sudo /etc/init.d/unifi-video restart
 5. Otwarcie portów dla Unifi NVR, SSH, VNC oraz Cockpit
  sudo ufw allow 7443/tcp
  sudo ufw allow 7442/tcp
  sudo ufw allow 7004/tcp
  sudo ufw allow 6666/tcp
  sudo ufw allow 7080/tcp
  sudo ufw allow 7445/tcp
  sudo ufw allow 7446/tcp
  sudo ufw allow 7447/tcp
  sudo ufw allow 5905/tcp
  sudo ufw allow 22/tcp
  sudo ufw allow 9090/tcp
 6. Instalacja Google Chrome:
  wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
  echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  sudo apt-get update
  sudo apt-get -y install google-chrome-stable

   

 7. Instalacja dodatkowego oprogramowania ułatwiającego administrację serwerem oraz jego  konfiguracja.
  Dostosowanie środowiska (terminalu) – wygenerowanie ustawień na stronie http://bashrcgenerator.com/ i wklejenie ich do ~/.bashrc:

  nano ~/.bashrc
  $tput sgr0)\]\[\033[38;5;15m\] \[$(tput sgr0)\]"

  Instalacja oprogramowania TMUX, umożliwiającego zapamiętanie sesji i powrót do niej po ponownym zalogowaniu do maszyny (np, przez Putty). Innym programem tego typu jest  SCREEN

  sudo apt install tmux
  tmux
  tmux attache - powrót do sesji
  ss (socket statistics) -ss -ant

  Ubiquiti do podglądu kamer poleca przeglądarkę Google Chrome. Jednak z testów wynika, że przeglądanie kamer w Firefox również nie stwarza problemów, a działa może nawet lepiej od Chrome, ponieważ nie ma problemu z zachowaniem certyfikatu.
  W jednej jak i drugiej przeglądarce występuje problem – komunikat: „Unable to load Live Stream”. Problem ten jest związany z certyfikatem serwera na porcie 7446 (nie z 7443 – domyślnym porcie, który służy do podglądu kamer). Aby rozwiązać problem należ zaakceptować i zapamiętać certyfikat serwera na porcie 7446.

  Źródła:
  https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/how-to-install-vnc-on-ubuntu-16-04.html
  https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/install-google-chrome-on-ubuntu-16-04.html