Author Archives: dominik

GLPI – instalacja na Windows ( XAMPP 8.1.2 – Apache 2.4.52, PHP 8.1.2)

 1. W pliku php.ini należy dodać/odkomentować linie:
  extension=sodium
  extension=intl
  extension=imap
  extension=ldap
  extension=gd
  zend_extension=opcache
  extension=php_apcu.dll
  extension=php_xmlrpc.dll
 2. Ściągnąć pliki z stron:
  https://pecl.php.net/package/APCu/5.1.21/windows
  https://pecl.php.net/package/xmlrpc/1.0.0RC3/windows – jak jeden plik .dll nie działa to drugi 🙂
 3. Ściągnięte pliki (tj. php_apcu.dll oraz php_xmlrpc.dll) wgrać do katalogu: C:\xampp\php\ext
 4. Skopiować php/libsodium.dll do apache/bin/
 5. Restart serwera Apache


Wykorzystywanie konta Gmail w aplikacjach

Czasem zachodzi potrzeba wykorzystywania konta e-mail, np Gmaila do potrzeb wysyłania logów z serwera (np. przy pomocy darmowego klienta SMTP SendEmail: http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/). Aby jednak program mógł używać konta Gmail niezbędna jest odpowiednia konfiguracja tego konta a mianowicie zaznaczenie zezwolenia na używanie go w mniej bezpiecznych aplikacjach poprzez wejście w zakładkę: zarządzaj kontem google -> Security -> Less secure app access -> włączenie na ON.

Oto bezpośredni link: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Oracle 11g Express – restart hasła użytkownika „system”

Aby zrestartować hasło użytkownika „system” należy uruchomić linię komend bazy (Run SQL Command Line) a następnie zalogować się jako sysdba:

connect as sysdba

Po zalogowaniu się na konto sysdba można zmienić hasło użytkownika system (w poniższym przykładzie na hasło „oracle”):

ALTER USER system IDENTIFIED BY oracle;

Można zmienić politykę haseł (w poniższym przykładzie profilu DEFAULT):

alter profile DEFAULT limit PASSWORD_REUSE_TIME unlimited;

Jak napisać specyfikację techniczną ( SIWZ ) na sprzęt komputerowy na potrzeby zamówień publicznych

Dla informatyka pracującego w jednostkach publicznych zmorą jest Prawo Zamówień Publicznych. Niejednokrotnie okazuje się bowiem że przetarg wygrywa firma, która dostarcza sprzęt nie taki jakiego oczekiwaliśmy.

Poniżej przedstawionych jest kilka sprytnych zapisów, które umożliwiają zakup firmowych komputerów takich marek jak DELL, HP, Lenovo itp.., uniemożliwiając przestąpienia do przetargu firmom proponującym składaki i sprzęt niskiej klasy. Continue reading

ESXi Free kopia backup maszyny wirtualnej za pomocą pakietu GhettoVCB

Ze strony https://github.com/lamw/ghettoVCB/releases/ należy pobrać plik vghetto-ghettoVCB.vib u uploadować na hosta ESXi, np. przy pomocy interfejsu WWW (przy założeniu że nasza przestrzeń dyskowa nosi nazwę datastore1: storage -> datastore1 -> Datastore browser)

Z linii komend ESXi należy zainstalować w/w pobrany pakiet:

esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/datastore1/vghetto-ghettoVCB.vib -f

Komendy związane z zarządzaniem pakietami, w tym przypadku ghettoVCB

esxcli software vib -n list ghettoVCB
esxcli software vib list|grep -i ghettovcb
esxcli software vib remove --vibname=ghettoVCB

Pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze /etc/ghettovcb.
Skrypty odpowiedzialne za tworzenie kopii i przywracanie maszyny znajdują się w patalogu /opt/ghettovcb/bin.
W pliku ghettoVCB.sh należy edytować poniższe ustawienia:

VM_BACKUP_VOLUME – ścieżka do magazynu gdzie maszyna wirtualna ma być kopiowana;
VM_BACKUP_ROTATION_COUNT – liczba kopii danej maszyny wirtualnej, po przekroczeniu której najstarsza kopioa zostanie automatycznie usunięta;
ENABLE_COMPRESSION – kompresja obrazu maszyny wirtualnej do formatu ZIP.

Tworzenie kopii maszyny wirtualnej np. o nazwie Debian11

 ./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB.sh -m Debian11 

Tworzenie kopii wszystkich maszyn wirtualnych znajdujacych się na hoście ESXi

 ./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB.sh -a 

Przywracanie kopii zapasowej:

./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB-restore.sh -c /vmfs/volumes/SynologyNFS/Debian11/Debian11-2021-09-07_09-26-48/Debian11-flat.vmdk -d 1 -l /tmp/ghettoVCB-restore.log

Instalacja wtyczki Synology NFS VAAI na hoście ESXi w celu przyśpieszenia sprzętowego w magazynach danych Synology. Konfiguracja dysku NFS

esxcli software acceptance set --level CommunitySupported
esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/datastore1/synology-nfs-vaai-plugin-1.2-1008.vib --no-sig-check

Konfiguracja dysku NFS

Name: SynologyNFS: 
NFS Server: IP_address
NFS share: /volume1/u

lub komenda:

esxcfg-nas -a SynologyNFS -o IP_address -s /volume1/u

UWAGA: NFS share jest ścieżką do zasobu, wyświetlaną w Synology w zakładce Uprawnienia NFS

Logowanie do ESXi 7.0 przez SSH bez podawania hasła

Wygenerowanie klucza w Windows:

ssh-keygen -t ecdsa -b 521

Wygenerowany klucze znajdują się w plikach: id_ecdsa oraz id_ecdsa.pub w folderze .ssh w katalogu domowym użytkownika.

Przekopiowanie zawartości pliku id_ecdsa.pub do pliku: /etc/ssh/keys-/authorized_keys

W pliku /etc/ssh/sshd_config należy zmienić (a jak nie ma to dopisać) następujące wpisy :

 PermitRootLogin yes
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
PasswordAuthentication można ustawić na yes jeśli użytkownik ma się logować w dwojaki sposób, tj. podając hasło oraz bez podawania hasła

Restart usługi

/etc/init.d/SSH restart

Teraz można wykonywać skrypty .cmd bez podawania hasła, np. skrypt do zrestartowania ESXi:

 ssh root@10.1.1.200 'reboot'

lub wyłączyć poszczególną maszynę wirtualną i zrestartować ESXi:

ssh root@10.1.1.200 'vim-cmd vmsvc/power.shutdown 5';'reboot';

gdzie numer maszyny wirtualnej można sprawdzić wpisując komendę:

vim-cmd vmsvc/getallvms

Źródło: https://kb.vmware.com/s/article/1002866