Author Archives: dominik

Zabezpieczenie portów przełącznika CISCO

Konfiguracja portu przełącznika CISCO tak, aby do danego portu mogło być podłączone tylko jedno lub wiele urządzeń o podanych adresach MAC.

configure t
int range f0/1-15

Porty przełącznika domyślnie są ustawione jako Dynamic Auto. Należy je przestawić na Access Port.

switchport mode access

Przypisanie portom aktualnie podłączonych adresów MAC

switchport port-security mac-address sticky

Przypisanie portom przełącznika tylko jednego adresu MAC. Więcej adresów jest niedozwolonych.

switchport port-security max 1

Jeśli naruszy ktoś zasadę i podepnie do portu następny przełącznik i więcej urządzeń lub o innym adresie MAC, wtedy port się wyłączy.

switchport port-security violation shut

Zakończenie konfiguracji oraz jej zapamiętanie.

exit
exit
copy run start

Sprawdzenie zabezpieczenia portów, ich stanów (czyli informacji o ewentualnych naruszeniach polityki – kolumna SecurityViolation (Count)) oraz tablicy MAC:

sh port-security
sh mac-address-tabl

 

PowerShell – skanowanie folderu w poszukiwaniu pliku o danej nazwie oraz powiadomienie na e-mail

Zadaniem poniższego skryptu PS jest przeszukiwanie zasobu sieciowego w poszukiwaniu pliku mającego w nazwie datę wczorajszą, oraz wysłania wiadomości e-mail w przypadku jego znalezienia.

$emailFrom = 'powiadomienia@domena.pl' 
$secstring = '01000000d08c9ddf0115d1118c7a00c04fc297eb0100000060a18ed3a9312c4c939f8408d224ed9f00000000020000000000106600000001000020000000e0d0d688c598b0dc944b81409d0f7ab8dea52d0612f7d5e56b84c09d0d13eb07000000000e800000000200002000000036d3059ac438090bdbb1a0b4b2bb2fa7a5ffab65d96fa02a1aeab9667b54bb5f20000000a1f6442ff2bb3d90f1fd93b06d9178eec8239eb71fe330ff3c8fe5167b9120d1400000002dca53a7f97ac0d52ea085d15fa3dd501aec6e7eb72e5c23577ec53ef7f40c498573d0d7f58d57ca54521b0a4ffc77618d33178363f897ec08a72305078af168'
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($emailFrom, ($secstring | ConvertTo-SecureString))
$patch = '\\192.168.5.2\pliki\'
$date = Get-Date -Format "yyyy_MM_dd"
$day_minus_one = (Get-Date).AddDays(-1) | Get-Date -Format "yyyy_MM_dd"
$time = get-Date -Format "HH_mm"
$emailTo = "odbiorca1@domena.pl" , "odbiorca2@domena.pl"

$files = Get-ChildItem -path $patch\*$day_minus_one.pdf
"Wykonanie skryptu dnia $date o godzinie $time" >> $patch\script_activity.txt

if ($files) { 
$files | Export-CSV $patch\revoke_privileges_$date.txt 
$body = $files | Out-String
Send-MailMessage -To $emailTo -From $emailFrom -encoding utf8 -Subject 'Odbior uprawnien uzytkownikowi' -Body "Ponizej wykazane sa nazwy plikow - skanow wnioskow o nadanie uprawnien czasowych do pracy w systemie, ktore trzeba wycofac. $body Aby skrypt spelnial swoje zadanie data odebrania uprawnienia powinna znajdowac sie na koncu nazwy pliku PDF w formacie rrrr_MM_dd, tj. np KowalskiJanek_2023_05_05_W_KB_2023_05_10.pdf." <# -Attachments $patch\revoke_privileges_$date.txt #> -Credential $credential -SmtpServer 'server.smtp.com.pl' -Port 587
}

else { 
exit 
}

SecureString (zaszyfrowane hasło – w tym przypadku do konta e-mail) można uzyskać konwertując hasło za pomocą komendy:

"haslo_czystym_tekstem" | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force | ConvertFrom-SecureString | Out-File "d:\Password.txt"

Skrypt PS można skonwertować do pliku *.exe np. przy pomocy programu Win-PS2EXE-GUI.

Źródło:

https://stackoverflow.com/questions/14319272/powershell-scan-folder-for-certain-file-name-and-write-to-a-log-file-and-email
https://www.itprotoday.com/powershell/how-encrypt-powershell-scripts
https://powershellguru.com/instant-guide-to-convert-ps1-to-exe/

Aktualizacja głównego kontrolera domeny – przenoszenie ról FSMO

 1. Stworzenie snapa kontrolera z którego przerzucamy role;
 2. Dodanie siebie (admina) do grupy: Administratorzy przedsiębiorstwa. Po dodaniu do grupy przelogować się. Dodanie do grup jest niezbędne do przerzucenia ról unikalnych dla lasu, tj: schemamaster, domainnamingmaster
 3. Przerzucenie ról na inny kontroler:
  Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity sw-dc02 -OperationMasterRole pdcemulator, ridmaster, infrastructuremaster, schemamaster, domainnamingmaster
 4. Po przeniesieniu ról sprawdzić czy role zostały przeniesione
  Get-ADForest domena.local | Format-Table SchemaMaster, DomainNamingMaster
  
  Get-ADDomain domena.local | format-table PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster
 5. Aktualizacja kontrolera z którego przenieśliśmy role.
 6. Zweryfikowanie poprawności działania serwera i poprawności replikacji z innymi kontrolerami domeny.
 7. Przerzucenie ról z powrotem.
 8. Zweryfikowanie poprawności replikacji z innymi kontrolerami domeny oraz działania samego serwera po zainstalowaniu nowych łatek.
 9. Skasowanie snapa z VMware.

VMware CLI – sprawdzenie zajętości dysku virtualnego (maszyny wirtualnej)

Jest to świetny skrypt umożliwiający sprawdzenie zajętości dysku virtualnego. Jest on tym bardziej przydatny, ponieważ VMware Tools zainstalowany na maszynie wirtualnej nie posiada tej opcji.

# Establishing the connection to our vSphere object
$vm = Get-VM -Name $vmName
$vmView = $vm | Get-View
# Creating a new PowerShell custom object to easily output properties
$output = New-Object -TypeName PSCustomObject
# Adding desired properties to the new PowerShell object
$diskCommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Committed
$diskUncommit = $vmView.Storage.PerDatastoreUsage.Uncommitted
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name UsedSpaceGB -Value ($diskCommit / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name ProvisionedSpaceGB -Value (($diskCommit + $diskUncommit) / 1GB)
$diskKey = $vmView.LayoutEx.Disk.Key
$diskCapacity = $vmView.Config.Hardware.Device | Where-Object {$_.key -eq $diskKey} | Select-Object -ExpandProperty capacityInBytes
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name CapacityGB -Value ($diskCapacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestPath -Value $vmView.Guest.Disk.DiskPath
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestCapacityGB -Value ($vmView.Guest.Disk.Capacity / 1GB)
Add-Member -InputObject $output -MemberType NoteProperty -Name GuestFreeSpaceGB -Value ($vmView.Guest.Disk.FreeSpace / 1GB)
# Viewing the output
$output

Źródło: https://www.kmruddy.com/2019/powercli-disk-space-utilization-vsphere-object/

Świetny blog!

 

Active directory – włączenie kosza

enable-adoptionalfeature ‚recycle bin feature’ -scope forestconfigurationset -target nazwa.domeny’

get-adobject -filter {displayname -eq ‚skasowane konto’} -includedeletedobjects
get-adobject -filter {displayname -eq ‚skasowane konto’} -includedeletedobjects | restore-adobject

UWAGA: kosz raz włączony nie może zostać wyłączony. Potrzebuje czasu zanim się rozpropaguje.

Sprawdzanie poprawnej replikacji między kontrolerami domeny

Pierwszy sposób – poprzez GUI: Active Directory Sites and Services
Drugi sposób – za pomocą komendy repadmin:
repadmin /?
repadmin /showrepl
repadmin /showrepl DC2
repadmin /showconn
repadmin /showconn DC2
repadmin /showobjmeta DC2 „cn=”
repadmin /kcc
repadmin /replsum

repadmin /replicate DC1 DC2 dc=company,dc=pri /destinstion, source, context
repadmin /syncall DC1 dc=company,dc=pri //synchronizacja wszystkich kontrolerów
repadmin /syncall DC1 dc=company,dc=pri /e /d

GET-ADReplicationFailure DC1

Instalacja środowiska graficznego Xfce oraz klienta VPN w systemie Debian 11 Netinstall

sudo apt install task-xfce-desktop
sudo systemctl get-default
apt install mc xrdp strongswan xl2tpd ssh 
apt install network-manager network-manager-strongswan network-manager-l2tp network-manager-l2tp-gnome
apt install network-manager-openconnect-gnome 
apt install wget

Źródła:
https://unix.stackexchange.com/questions/620448/l2tp-ipsec-vpn-on-debian-10-without-network-manager

http://kl.letowice.pl/konfiguracja-klienta-vpn-l2tpipsec-na-raspberry-pi-z-raspbianemdebian/

https://www.tecmint.com/setup-ipsec-vpn-with-strongswan-on-debian-ubuntu/

https://unam.re/blog/setup-vpn-ipsec-in-debian

Wstępna konfiguracja przełącznika CISCO

//Introducing to Networking for CCNA
//Network Layer Addressing and Subnetting
//Configuring a CISCO Router
//Ethernet Operation and Switch Configuration
//VLAN Operation and Configuration

config
hostname Switch1
ip domain-name firma.pl
banner motd #to jest switch testowy#

//stworzenie hasła
enable secret cisco

//stworzenie użytkownika admin z hasłem cisco w celu połączenia przez SSH
username admin secret cisco

//wygenerowanie klucza i włączenia SSH
crypto key generate rsa

How meny bits on the modulus [512]: 2048

//włączenie SSH ver 2
ip ssh ver 2

//zaszyfrowanie wszystkich haseł w systemie
service password-encryption

//zabezpieczenie hasłem dostępu przez konsolę
line con 0
password cisco

//wymuszenie podania loginu przy dostępie przez konsolę
login

//konfiguracja połączenia ssh, vtv 0 4 znaczy że urządzenie pozwala na 5 jednoczesnych połączeń przez Telnet lub SSH
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit

//stworzenie wirtualnego interfejsu SVI (switch virtual interface) w celu połączenia SSH
interface vlan1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.0
no shutdown
exit

show running

copy running-config startup-config