Monthly Archives: Lipiec 2023

Active directory – włączenie kosza

enable-adoptionalfeature ‚recycle bin feature’ -scope forestconfigurationset -target nazwa.domeny’

get-adobject -filter {displayname -eq ‚skasowane konto’} -includedeletedobjects
get-adobject -filter {displayname -eq ‚skasowane konto’} -includedeletedobjects | restore-adobject

UWAGA: kosz raz włączony nie może zostać wyłączony. Potrzebuje czasu zanim się rozpropaguje.

Sprawdzanie poprawnej replikacji między kontrolerami domeny

Pierwszy sposób – poprzez GUI: Active Directory Sites and Services
Drugi sposób – za pomocą linii komend – narzędzi Repadmin.exe, Dcdiag.exe oraz PowerShell.
Poniżej przykłady użycia polecenia repadmin oraz PS:

repadmin /?
repadmin /showrepl
repadmin /showrepl DC2
repadmin /showconn
repadmin /showconn DC2
repadmin /showobjmeta DC2 „cn=”
repadmin /kcc
repadmin /replsum
repadmin /replicate DC1 DC2 dc=company,dc=pri /destinstion, source, context
repadmin /syncall DC1 dc=company,dc=pri //synchronizacja wszystkich kontrolerów
repadmin /syncall DC1 dc=company,dc=pri /e /d

Get-ADReplicationFailure DC1
Get-ADReplicationConnection
Get-ADReplicationPartnerMetadata

W przypadku problemów z replikacją można sprawdzić w serwerze DNS czy figuruje Alias (CNAME) wszystkich kontrolerów domeny, czyli: <GUID>._msdcs.nazwadomeny.local . Jest to rekord typu CNAME, po którym komunikują się ze sobą kontrolery domeny. Rejestrują się one w serwerze DNS przy starcie usługi netlogon (komenda cmd: net stop netlogon && net start netlogon).