Monthly Archives: Wrzesień 2021

ESXi Free kopia backup maszyny wirtualnej za pomocą pakietu GhettoVCB

Ze strony https://github.com/lamw/ghettoVCB/releases/ należy pobrać plik vghetto-ghettoVCB.vib u uploadować na hosta ESXi, np. przy pomocy interfejsu WWW (przy założeniu że nasza przestrzeń dyskowa nosi nazwę datastore1: storage -> datastore1 -> Datastore browser)

Z linii komend ESXi należy zainstalować w/w pobrany pakiet:

esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/datastore1/vghetto-ghettoVCB.vib -f

Komendy związane z zarządzaniem pakietami, w tym przypadku ghettoVCB

esxcli software vib -n list ghettoVCB
esxcli software vib list|grep -i ghettovcb
esxcli software vib remove --vibname=ghettoVCB

Pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze /etc/ghettovcb.
Skrypty odpowiedzialne za tworzenie kopii i przywracanie maszyny znajdują się w patalogu /opt/ghettovcb/bin.
W pliku ghettoVCB.sh należy edytować poniższe ustawienia:

VM_BACKUP_VOLUME – ścieżka do magazynu gdzie maszyna wirtualna ma być kopiowana;
VM_BACKUP_ROTATION_COUNT – liczba kopii danej maszyny wirtualnej, po przekroczeniu której najstarsza kopioa zostanie automatycznie usunięta;
ENABLE_COMPRESSION – kompresja obrazu maszyny wirtualnej do formatu ZIP.

Tworzenie kopii maszyny wirtualnej np. o nazwie Debian11

 ./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB.sh -m Debian11 

Tworzenie kopii wszystkich maszyn wirtualnych znajdujacych się na hoście ESXi

 ./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB.sh -a 

Przywracanie kopii zapasowej:

./opt/ghettovcb/bin/ghettoVCB-restore.sh -c /vmfs/volumes/SynologyNFS/Debian11/Debian11-2021-09-07_09-26-48/Debian11-flat.vmdk -d 1 -l /tmp/ghettoVCB-restore.log

Instalacja wtyczki Synology NFS VAAI na hoście ESXi w celu przyśpieszenia sprzętowego w magazynach danych Synology. Konfiguracja dysku NFS

esxcli software acceptance set --level CommunitySupported
esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/datastore1/synology-nfs-vaai-plugin-1.2-1008.vib --no-sig-check

Konfiguracja dysku NFS

Name: SynologyNFS: 
NFS Server: IP_address
NFS share: /volume1/u

lub komenda:

esxcfg-nas -a SynologyNFS -o IP_address -s /volume1/u

UWAGA: NFS share jest ścieżką do zasobu, wyświetlaną w Synology w zakładce Uprawnienia NFS

Logowanie do ESXi 7.0 przez SSH bez podawania hasła

Wygenerowanie klucza w Windows:

ssh-keygen -t ecdsa -b 521

Wygenerowany klucze znajdują się w plikach: id_ecdsa oraz id_ecdsa.pub w folderze .ssh w katalogu domowym użytkownika.

Przekopiowanie zawartości pliku id_ecdsa.pub do pliku: /etc/ssh/keys-/authorized_keys

W pliku /etc/ssh/sshd_config należy zmienić (a jak nie ma to dopisać) następujące wpisy :

 PermitRootLogin yes
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
PasswordAuthentication można ustawić na yes jeśli użytkownik ma się logować w dwojaki sposób, tj. podając hasło oraz bez podawania hasła

Restart usługi

/etc/init.d/SSH restart

Teraz można wykonywać skrypty .cmd bez podawania hasła, np. skrypt do zrestartowania ESXi:

 ssh root@10.1.1.200 'reboot'

lub wyłączyć poszczególną maszynę wirtualną i zrestartować ESXi:

ssh root@10.1.1.200 'vim-cmd vmsvc/power.shutdown 5';'reboot';

gdzie numer maszyny wirtualnej można sprawdzić wpisując komendę:

vim-cmd vmsvc/getallvms

Źródło: https://kb.vmware.com/s/article/1002866