Monthly Archives: Marzec 2018

Instalacja Ubiquiti Unifi NVR Video na systemie Ubuntu Server 16.04 – wstępna konfiguracja systemu i zdalnego dostępu

Spis treści:

 1. Instalacja i konfiguracja serwera SSH
 2. Instalacja programu cockpit – programu służącego do monitorowania pracy serwera
 3. Instalacja środowiska graficznego xfce oraz serwera VNC
 4. Instalacja Ubiquiti Unifi VNR
 5. Otwarcie portów dla Unifi NVR, SSH oraz VNC
 6. Instalacja Google Chrome
 7. Instalacja dodatkowego oprogramowania ułatwiającego administrację serwerem oraz jego  konfiguracja

 

 1. Instalacja i konfiguracja serwera SSH
  sudo apt install openssh-server
  sudo nano /etc/ssh/sshd_config

  Zmiana konfiguracji – sekcji #Authentication:

  #PermitRootLogin prohibit password 
  na 
  PermitRootLogin no

  Restart usługi:

  sudo systemctl restart ssh
  sudo systemctl status
 2. Instalacja programu cockpit – programu służącego do monitorowania pracy serwera:
  sudo add-apt-repository ppa:cockpit-project/cockpit
  sudo apt update
  sudo apt install cockpit
  sudo systemctl enable cockpit

  Interfejs Cockpit będzie dostępny pod adresem: https://IPserwera:9090

 3. Instalacja środowiska graficznego xfce oraz serwera VNC, stworzenie pliku konfiguracyjnego:
  sudo apt-get install xfce4 xfce4-*
  sudo apt-get install vnc4server
  sudo nano /etc/systemd/system/vncserver@:5.service

  Należy wpisać następującą instrukcję, zmieniając nazwę użytkownika:

  [Unit]
  Description=Start TightVNC server at startup
  After=syslog.target network.target
  
  [Service]
  Type=forking
  User=nazwa_uzytkownika
  PAMName=login
  PIDFile=/home/nazwa_uzytkownika/.vnc/%H%i.pid
  #ExecStartPre=/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1
  ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1024x768 %i
  ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill %i
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

  Restart demona i uruchomienie serwera VNC raz jeszcze (będziemy poproszeni o podanie hasła):

  sudo systemctl daemon-reload
  vncserver

  Stworzenie pliku konfiguracyjnego serwera VNC:

  nano /home/nazwa_uzytkownika/.vnc/xstartup

  Należy do pliku wpisać następującą zawartość:

  #!/bin/sh
  [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
  startxfce4 &

  Uruchomienie usługi VNC i dodanie jej do autostartu:

  sudo systemctl start vncserver@:5.service
  sudo systemctl enable vncserver@:5.service
 4. Instalacja Ubiquiti Unifi VNR:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  wget https://dl.ubnt.com//firmwares/ufv/v3.9.5/unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.9.5.deb
  sudo dpkg -i unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.9.5.deb
  sudo apt-get update --fix-missing

  Restart usługi:

  sudo /etc/init.d/unifi-video restart
 5. Otwarcie portów dla Unifi NVR, SSH, VNC oraz Cockpit
  sudo ufw allow 7443/tcp
  sudo ufw allow 7442/tcp
  sudo ufw allow 7004/tcp
  sudo ufw allow 6666/tcp
  sudo ufw allow 7080/tcp
  sudo ufw allow 7445/tcp
  sudo ufw allow 7446/tcp
  sudo ufw allow 7447/tcp
  sudo ufw allow 5905/tcp
  sudo ufw allow 22/tcp
  sudo ufw allow 9090/tcp
 6. Instalacja Google Chrome:
  wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
  echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  sudo apt-get update
  sudo apt-get -y install google-chrome-stable

   

 7. Instalacja dodatkowego oprogramowania ułatwiającego administrację serwerem oraz jego  konfiguracja.
  Dostosowanie środowiska (terminalu) – wygenerowanie ustawień na stronie http://bashrcgenerator.com/ i wklejenie ich do ~/.bashrc:

  nano ~/.bashrc
  $tput sgr0)\]\[\033[38;5;15m\] \[$(tput sgr0)\]"

  Instalacja oprogramowania TMUX, umożliwiającego zapamiętanie sesji i powrót do niej po ponownym zalogowaniu do maszyny (np, przez Putty). Innym programem tego typu jest  SCREEN

  sudo apt install tmux
  tmux
  tmux attache - powrót do sesji
  ss (socket statistics) -ss -ant

  Ubiquiti do podglądu kamer poleca przeglądarkę Google Chrome. Jednak z testów wynika, że przeglądanie kamer w Firefox również nie stwarza problemów, a działa może nawet lepiej od Chrome, ponieważ nie ma problemu z zachowaniem certyfikatu.
  W jednej jak i drugiej przeglądarce występuje problem – komunikat: „Unable to load Live Stream”. Problem ten jest związany z certyfikatem serwera na porcie 7446 (nie z 7443 – domyślnym porcie, który służy do podglądu kamer). Aby rozwiązać problem należ zaakceptować i zapamiętać certyfikat serwera na porcie 7446.

  Źródła:
  https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/how-to-install-vnc-on-ubuntu-16-04.html
  https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/install-google-chrome-on-ubuntu-16-04.html

VirtualBox – zapisanie stanu maszyny

Poniżej przedstawiony jest skrypt zamykający maszyny wirtualne a następnie zamykający hosta (system Windows).

"C:\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm "Ubuntu Server" savestate
"C:\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm "Ubuntu Minimal" savestate
shutdown /s /t 10