Monthly Archives: Wrzesień 2017

ThinkPad Lenovo E570 Windows 10 i Office 2016 – migający ekran

Na laptopie Lenovo ThinPad E570 z zainstalowanym oprogramowaniem Windowsem 10 Pro i Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm został zaobserwowany nietypowy problem. Mianowicie po ostatniej aktualizacji systemu i uruchomieniu któregokolwiek programu pakietu Office monitor zaczynał migać, uniemożliwiając dalszą pracę na sprzęcie. Symptom bardzo podobny do uszkodzonej taśmy matrycy lub układu graficznego.

Dopiero po podłączeniu zewnętrznego monitora do portu VGA problem znikał, matryca z powrotem świeciła normalnie.

Problem został opisany na stronie Microsoftu: https://support.microsoft.com/en-us/help/2768648/display-issues-in-office-client-applications , z tą różnicą, że w niniejszym przypadku skutek odniosło WŁĄCZENIE a nie jak napisano w artykule wyłączenie sprzętowego przyśpieszania grafiki (Plik -> Opcje -> Zaawansowane -> sekcja Wyświetlanie -> „Włącz sprzętowe przyśpieszanie grafiki”)

Poniższy film przedstawia objawy i rozwiązanie problemu.

https://www.youtube.com/watch?v=139xgJ4kDc8&feature=youtu.be

 

Pakowanie logów przy pomocy programu 7-zip

Poniższy skrypt pozwala na skompresowanie za pomocą programy 7-zip każdego pliku .txt znajdującego się w katalogu Logs osobno.

FOR %%i IN ("C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\*.txt") DO (
"C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%i.7z" %systemroot%\7zip\x64\7za.exe a -t7z "C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%~ni.7z" -mx9 -aoa "%%i"
)

 

Windows command line ( CMD ) – data , data wczorajsza

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić bieżącą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

for /f "tokens=1 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DWEEK=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMDAY=%%i
for /f "tokens=3 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DMONT=%%i
for /f "tokens=4 delims=^/ " %%i in ('date /t') do set DYEAR=%%i
for /f "tokens=1 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
for /f "tokens=2 delims=^/^: " %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
rem for /f "tokens=1 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DHOUR=%%i
rem for /f "tokens=2 delims=^/^: pa" %%i in ('time /t') do set DMINU=%%i
set DATE=%DYEAR%%DMONT%%DMDAY%%DWEEK%_%DHOUR%%DMINU%
ECHO %DATE%
pause

Poniższy skrypt pozwala w systemie Windows wyświetlić wczorajszą datę za pomocą linii poleceń (CMD):

@echo off

set yyyy=

set $tok=1-3
for /f "tokens=1 delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do set $d1=%%u
if "%$d1:~0,1%" GTR "9" set $tok=2-4
for /f "tokens=%$tok% delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do (
for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=/-,()." %%x in ('echo.^|date') do (
set %%x=%%u
set %%y=%%v
set %%z=%%w
set $d1=
set $tok=))

if "%yyyy%"=="" set yyyy=%yy%
if /I %yyyy% LSS 100 set /A yyyy=2000 + 1%yyyy% - 100

set CurDate=%mm%/%dd%/%yyyy%
set dayCnt=%1

if "%dayCnt%"=="" set dayCnt=1

REM Substract your days here
set /A dd=1%dd% - 100 - %dayCnt%
set /A mm=1%mm% - 100

:CHKDAY
if /I %dd% GTR 0 goto DONE
set /A mm=%mm% - 1
if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY
set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1

:ADJUSTDAY
if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
REM ** Month 12 falls through

:SET31
set /A dd=31 + %dd%
goto CHKDAY

:SET30
set /A dd=30 + %dd%
goto CHKDAY

:LEAPCHK
set /A tt=%yyyy% %% 4
if not %tt%==0 goto SET28
set /A tt=%yyyy% %% 100
if not %tt%==0 goto SET29
set /A tt=%yyyy% %% 400
if %tt%==0 goto SET29

:SET28
set /A dd=28 + %dd%
goto CHKDAY

:SET29
set /A dd=29 + %dd%
goto CHKDAY

:DONE
if /I %mm% LSS 10 set mm=0%mm%
if /I %dd% LSS 10 set dd=0%dd%

REM Set IIS and AWS date variables
set IISDT=%yyyy:~2,2%%mm%%dd%
set AWSDT=%yyyy%-%mm%-%dd%

ECHO %AWSDT%

 

 

Wysyłanie kopii bezpieczeństwa ( logów ) na e-mail ( backup2email )

Program sendEmail autorstwa Brandona Zehm (http://caspian.dotconf.net/) jest prostym klientem SMTP dla systemów Windows oraz Linux, obsługiwanym wyłącznie przez linię komend. Idealnie nadaje się do wysyłania logów, kopii plików (np. baz danych) itp.

Oto przykładowa składnia:

c:\\programy_portable\sendEmail.exe -o tls=yes -f nadawca@wp.pl -t odbiorca@gmail.com -s smtp.wp.pl:587 -xu nadawca@wp.pl -xp haslo_nadawcy -u "TEMAT" -m "TRESC WIADOMOSCI" -a "d:\test\attached_file.txt"

 

 

MikroTik – logowanie ruchu w sieci, monitorowanie łącza i samego urządzenia

Aby logować nawiązywane połączenia w sieci należy logować wszystkie połączenia TCP z flagą SYN oraz FIN.

W tym celu w terminalu należy wpisać poniższe komendy:

ip firewall filter add chain=forward action=log tcp-flags=syn protocol=tcp log=yes log-prefix="all-connections"
ip firewall filter add chain=forward action=log tcp-flags=fin protocol=tcp log=yes log-prefix="all-connections"
system logging add action=remote prefix=all-connections topics=firewall

Bardzo dobrym programem dla systemu Windows zapisującym logi z MT jest Kiwi Syslog Server ( https://www.kiwisyslog.com/downloads ). Dla większości użytkowników wersja darmowa – ograniczona jest wystarczająca.

Innym b. dobrym i całkowicie darmowym syslogiem jest Visual Syslog Server for Windows (https://sourceforge.net/projects/syslogserverwindows/)

Kolejnym świetnym programem służącym do zliczania ruchu w sieci jest Attix Traffic Monitor 1.0.3 do ściągnięcia ze strony: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=77193 lub http://www.mikrotik.com/download/TrafficCounter.zip .

Na stronie: https://lifeisrouting.blogspot.com/2016/06/mikrotik-kiwi-syslog-configuration.html

przedstawiona jest konfiguracja logowania ruchu przez WebProxy.

 

Poniżej wymienione są inne programy do monitorowania łącza oraz samego urządzenia (obciążenie CPU, RAM itp…)
https://www.youtube.com/watch?v=84keY6KOw2I – Mikrotik WebProxy logs
http://www.itlearnweb.com/2016/01/how-to-save-mikrotik-logs-to-remote_56.html – log connections
https://www.youtube.com/results?search_query=mikrotik+kiwi+syslog+server
https://lifeisrouting.blogspot.com/2016/06/mikrotik-kiwi-syslog-configuration.html
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=26&t=49897&start=25
https://kazuko.pl/
https://www.paessler.com/
https://www.librenms.org
https://www.icinga.com/