GPO – rozwiązywanie problemów ( troubleshooting )

W przypadku problemów ze źle działającymi polisami dobrze sprawdzić:

 1. Czy polisa jest w ogóle podpięta do konkretnego OU;
 2. Czy link jest włączony / aktywny (Policy properties -> Scope -> Enabled: Yes). Symbolizuje to również niebieska strzałeczka przy podpiętym linku. Jeśli link nie jest aktywny – strzałeczka jest szara.
 3. Czy nie ma zaznaczonego Security Filtering (Policy properties -> Scope -> Security Filtering);
 4. Czy nie ma zaznaczonego WMI Filtering (Policy properties -> Scope -> WMI Filtering);
 5. Czy polisa jest włączona (lub dla jakiej sekcji jest wyłączona) (Policy properties -> Details -> GPO Status);
 6. Kolejności ładowania polis i dziedziczenia – czy nie jest przypadkiem zablokowane aplikowanie polisy, która jest podpięta do kontenera nadrzędnego.
  Enforce Policy jest regułą nadrzędną i wymusza aplikowanie polisy do podrzędnych OU, nawet gdy mają one zaznaczoną regułę blokującą dziedziczenie – Block Inheritance. Polisa wymuszająca dziedziczenie zostanie zaaplikowana jako ostatnia. Kolejności ładowania polis wyświetla zakładka Group Policy Inheritance po kliknięciu na OU);
  Zmianę kolejności ładowania polis podpiętych tylko do konkretnego OU można dokonać po kliknięciu na OU a następnie na zakładkę Linked Group Policy Objects (strzałki po lewej stronie).
 7. Czy polisa jest obsługiwana przez dany system operacyjny (zazwyczaj notka Supported on: pod radio buttonami Not Configured, Enabled, Disabled) lub okienko pomocy.
 8. Czy polisa nie wymaga restartu komputera lub przelogowania użytkownika (polecenie gpupdate /force wyświetli odpowiedni komunikat jeśli tak będzie).
 9. Group Policy Result – można uruchomić z poziomu GPMC lub na systemie klienckim, wydając polecenie gpresult /H:gpresult.html
 10. Czy kontroler domenty, do którego jest aktualnie podłączony komputer jest faktycznie tym, który przetwarza polisy (podłączenie można sprawdzić poprzez wydanie polecenia: start -> cmd -> komenda set -> wyświetlona zmienna LOGONSERVER=). Może się okazać, że w dużym środowisku komputer / użytkownik może być podłączony do jednego DC, a mieć przetwarzane polisy (tzw. secure channel) przez inny DC. Wyświetlenie kontrolera domeny, który przetwarza polisy można wykonać poprzez wydanie na końcówce komendy: nltest /sc_query:nazwadomeny.local
 11. Czy wersja polisy dla użytkownika różni się od wersji polisy dla komputera (w zakładce Details: User Version, Computer Version);
 12. Czy kontrolery są poprawnie replikowane: http://obsluga-it.pl/sprawdzanie-poprawnej-replikacji-miedzy-kontrolerami-domeny/

Windows Server 2022 – zabezpieczenie systemu ( Microsoft Security Baselines Blog )

Microsoft Security Baselines Blog jest to blog mówiący nt. dobrych praktyk dot. zabezpieczeń produktów Microsoft. Jednym z produktów jest Server 2022, którego wybierając z listy użytkownik przechodzi do strony zawierającej materiały szkoleniowe oraz narzędzia mające na celu zabezpieczenie danego systemu, tj. Security Compliance Toolkit and Baselines: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319

W przypadku zabezpieczenia Windows Server 2022 na uwagę zasługują 3 pozycje:

– Windows Server 2022 Security Baseline (użyteczne pliki: New Settings in Windowa Server 2022.xlsx, Final-MS Security Baseline Windows Server 2022.xlsx – dobre praktyki, ustawienia GPO oraz przykładowe – rekomendowane reguły polis: Windows Server-2022-Security-Baseline-FINAL\Documentation\MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules),

– PolicyAnalyzer – aplikacja, jak sama nazwa wskazuje – analizator / porównywarka polis. Można do programu zaimportować wszystkie reguły (z rozszerzeniem *.PolicyRules) znajdujące się w katalogu PolicyRules (w ściągniętym archiwum wraz z programem) oraz powyższą regułę (tj. MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules) a następnie porównać je z naszymi. Wówczas można zobaczyć jak się mają one do dobrych praktyk – ustawień polis zalecanych przez Microsoft.

– LGPO – Local Group Policy Object Utility – aplikacja obsługiwana wyłącznie z linii komend służąca do eksportu / importu lokalnych polis z Registry Policy (Registry.pol) a także z odpowiednio sformatowanych plików tekstowych „LGPO text” oraz XML – plików programu Policy Analyzer.
Eksport polis można dokonać również bezpośrednio z GPMC.

 

Źródła:
Blog Microsoft nt. zabezpieczeń swoich produktów ( Microsoft Security Baselines Blog ):
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/bg-p/Microsoft-Security-Baselines
https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-for-it-pro/active-directory-advanced-threat-hunting-compare-gpos-with-the/m-p/4074177

Powershell – masowa zmiana nazw plików

Get-ChildItem -Path e:\pliki\*.txt -File | ForEach-Object {
 $currentFile = $_.Name
 $newName = $_.Name -replace "stary_fragment_nazwy", "nowy_fragment_nazwy"
 Rename-Item -path $_ -NewName $newName
 Write-Host "Renamed file $currentFile to $newName"
}

lub inaczej:

get-childitem *txt | foreach {
 rename-item $_ $_.name.replace("stary_fragment_nazwy","nowy_fragment_nazwy")
}

Więcej nt. zmiany nazw plików: https://lazyadmin.nl/powershell/rename-files/

MSSQL Server 2019 – sprawdzenie spójności i naprawa baza

-- ustawienie bazy w tryb SINGLE_USER, wszystkie transakcje użytkowników zostaną wycofane a sesje zakończone 
ALTER DATABASE [AdventureWorks2014backup] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMIDIATE
DBCC CHECKDB ([AdventureWorks2014backup], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
-- przywrócenie bazy w tryb MULTI_USER (UWAGA - należy zamknąć wszystkie uprzednio otwarte skrypty, okna, sesje itp.)
ALTER DATABASE [AdventureWorks2014backup] SET MULTI_USER;

Powershell – Wyświetlenie plików oraz folderów których ścieżka dostępu przekracza x znaków

Get-ChildItem -path e:\ -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {$_.FullName.Length -gt 250}

Wyświetlenie liczby plików / folderów których ścieżka dostępu przekracza 250 znaków:

write-host(Get-ChildItem -path e:\ -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {$_.FullName.Length -gt 250}).count

Po przełączniku -Recourse można użyć przełącznika -File lub -Directory.

Powershell – monitorowanie temperatury CPU

function Get-Temperature {
  $t = Get-WmiObject MSAcpi_ThermalZoneTemperature -Namespace "root/wmi"
  $returntemp = @()

  foreach ($temp in $t.CurrentTemperature)
  {
  $currentTempCelsius = ($temp / 10) - 273.15  
  $returntemp += $currentTempCelsius.ToString()
  }
  return $returntemp
}
Get-Temperature

GPO – wymuszenie ładowania polis przy każdym starcie komputera lub logowaniu użytkownika

Domyślnie polisy ładują się tylko raz, a następnie silnik GPO sprawdza, czy polisa się nie zmieniła lub nie została odpięta. Istnieje jednak polityka – ustawienie GPO, która wymusza każdorazowe ładowanie polis:

Computer configuration \ System \ Group Policy \  Configure security policy processing

Wystarczy że w/w ustawienie pojawi się tylko w jednej polisie podpiętej do wyznaczonego OU aby wszystkie inne podpięte polisy do tego OU wykonywały się za każdym razem.