Jak otworzyć plik ICS (iCalendar)

Google Calendar pozwala na wyeksportowanie kalendarza jedynie do formatu iCalendar (pliku ICS).
Plik ten można zaimportować do programu Mozilla Sunbird a następnie wyeksportować kalendarz do pliku HTML, lub CSV.
Następnym programem do którego można zaimportować plik ICS jest Lightening – plugin do programu pocztowego Thunderbird.

Windows – bezpieczne usuwanie sprzętu USB

Czasem przy próbie bezpiecznego usuwania sprzętu (np. pendrive lub innego dysku USB) występuje komunikat mówiący że nie można odłączyć urządzenia ponieważ jest ono aktualnie używane. Sytuacja ta jest irytująca dla użytkownika gdyż nie widzi on na pierwszy rzut oka żadnych uruchomionych programów, które to mogłyby korzystać z plików umiejscowionych na dysku USB. Powodem takiego stanu rzeczy może być uruchomiony w tle proces, np. antywirus skanujący pliki lub inny proces, który jeszcze się nie zakończył.
Aby wykryć taki proces można się posłużyć narzędziem Process Explorer z pakietu Sysinternals. Należy z menu górnego wybrać opcję Find -> Handle or DLL i w polu Handle or DLL substring wpisać: f:\ (zastępując literkę f aktualnie używaną literą napędu).

CentOS 7 – montowanie dysku

Scenariusz: do serwera został dołożony dodatkowy dysk twardy. Należy na nim stworzyć partycję, założyć system plików oraz zamontować (i skonfigurować auto-montowanie przy starcie systemu).

1. wyświetla dostępnych dysków i partycji, założenie partycji,
zapamiętanie ustawień przez kernel (komenda lsblk wyświetliła dysk jako sdb):

lsblk
fdisk /dev/sdb
partprobe

najważniejsze opcjce fdisk:
p – wyświetla partycje na dysku fizycznym sdb
n – zakłada nową partycję
p – zakłada główną partycję
t – zmiana typu partycji

2. Założenie na partycji systemu plików XFS, zapamiętanie ustawień przez kernel:

mkfs -t xfs -f /dev/sdb1
partprobe

3. Auto-montowanie dysku w katalogu /media/DANE:

blkid
nano /etc/fstab
UUID="identyfikator dysku sdb wyświetlony przez uprzednio wydaną komendę blkid " /media/DANE xfs defaults 0 0

MikroTik – tworzenie kopii zapasowej ustawień konfiguracji

Najlepszą metodą tworzenia kopii zapasowej ustawień RouterOS jest eksport za pomocą poniższych komend:

export file=backup.verbose.rsc
ip address export file=ip_address.rsc
ip dns export file=ip_dns.rsc
system ntp client export file=system-ntp-client.rsc
ppp export file=ppp.rsc
system identity export file=system-identity.rsc
system script export file=system-script.rsc
user export file=user.rsc

Przy eksporcie można zastosować przełącznik (opcję) verbose lub compact

Centos 7 – instalacja i konfiguracja Samby

Instalacja Samby

install -y samba samba-client 

Pliki konfiguracyjne:

/etc/samba/smb.conf - udziały, prawa i parametry
/etc/samba/smbusers - uzytkownicy
/etc/sysconfig/samba - ustawienia startowe
/var/lib/samba/private/smbpasswd - hasła
/var/log/samba - logi

Włączanie i wyłączanie usługi, sprawdzanie statusu:

systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb

Konfiguracja zapory:

firewall-cmd --permanent --add-service samba
firewall-cmd --reload

Stworzenie grupy użytkowników Samby o nazwie sambausers, należących do niej dwóch użytkowników: admin oraz gosc i nadanie im haseł.

groupadd sambausers
adduser gosc --shell /bin/false
usermod -a -G sambausers gosc
useradd -G sambausers admin --shell /bin/false
smbpasswd -a gosc
smbpasswd -a admin

Utworzenie udziałów (katalogów do udostępnienia użytkownikom):

mkdir /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
chmod 777 /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
mkdir /mnt/DANE/FILMY
chmod 777 /mnt/DANE/FILMY

Konfiguracja pliku /etc/samba/smb.conf. Użytkownik admin posiada prawo modyfikacji obu katalogów, użytkownik gosc może modyfikować tylko katalog TU_WRZUCAC_DANE i przeglądać jedynie katalog FILMY (nie modyfikować).

[TU_WRZUCAC_DANE]
comment = TU_WRZUCAC_DANE
path = /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE
guest ok = no
write list = @sambausers
create mask = 0777
directory mask = 0777
directory mode = 0777

[FILMY]
comment = FILMY
path = /mnt/DANE/FILMY
guest ok = no
valid users = @sambausers
write list = admin
create mask = 0777
directory mask = 0777
directory mode = 0777

[homes] # zmienić 2 wpisy na:
browseable = No
read only = Yes

Sprawdzenie poprawności konfiguracji pliku smb.conf poleceniem testparm

Konfiguracja systemu SELinux dla Samby:

setsebool -P samba_export_all_ro on
setsebool -P samba_export_all_rw on
semanage fcontext -at public_content_rw_t " /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE(/.*)?"
semanage fcontext -at public_content_rw_t " /mnt/DANE/FILMY(/.*)?"
restorecon /mnt/DANE/FILMY
restorecon /mnt/DANE/TU_WRZUCAC_DANE

Można również wyłączyć SELinux lub skonfigurować go tak, aby nie działał restrykcyjnie:

sestatus
nano /etc/selinux/config
SELINUX=permissive lub disabled

Otwarcie portów dla Samby w systemie Ubuntu:

sudo ufw allow 139/tcp
sudo ufw allow 445/tcp

Windows 10 – zmiana sterownika IDE na AHCI

Zmiana trybu IDE na AHCI w BIOS komputera powoduje przeważnie problem z uruchomieniem systemu Windows. Aby tego dokonać należy:

  1. otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal;
  2. zrestatartować komputer, wejść do BIOS i ustawić tryb pracy dysku z IDE na AHCI;
  3. po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie normalnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal