Archiwa autora: Dominik

MikroTik – konfiguracja serwera VPN (L2TP + IPSec)

W artykule opisana jest konfiguracja serwera VPN w systemie MikroTik RouterOS. Oto konfiguracja routera:

Konfiguracja interfejsów sieciowych:
interfejs WAN: ether2wan – pppoe-out1
interfejs LAN: ether3lan – 192.168.5.1/24

Dane dostępowe dla klienta VPN:

IPsec secret: hasloIPSec
PPP user: PPPuser
PPP secret password: hasloPPP
pula adresów IP przeznaczonych dla klientów L2TP:  192.168.2.10-192.168.2.20 (pula o nazwie vpn-clients)

Konfigurację można przeprowadzić w ośmiu krokach:

 1. Odblokowanie portów w zaporze, aby router zezwalał na przychodzące połączenia klientów poprzez tunel:
  /ip firewall filter
  add action=accept chain=input dst-port=500 protocol=udp
  add action=accept chain=input dst-port=1701 protocol=udp
  add action=accept chain=input dst-port=4500 protocol=udp
  add action=accept chain=input protocol=ipsec-esp
  add action=accept chain=input protocol=ipsec-ah
 2. Konfiguracji puli adresów IP dla klientów VPN o nazwie vpn-clients:
  /ip pool
  add name=vpn-clients ranges=192.168.2.10-192.168.2.20
 3. Utworzenie profilu klienta PPP o nazwie L2TPClients:
  /ppp profile
  add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.5.1,194.204.159.1 local-address=192.168.5.1 name=L2TPClients remote-address=vpn-clients
 4. Włączenie serwera L2TP
  /interface l2tp-server server
  set authentication=mschap2 default-profile=L2TPClients enabled=yes ipsec-secret=hasloIPSec use-ipsec=yes
  set max-mtu=1450
  set max-mtu=1450
 5. Konfiguracja IPSec:
  /ip ipsec proposal
  set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,3des pfs-group=none
 6. Konfiguracja istniejącego – predefiniowanego profilu IPSec „default”
  /ip ipsec peer profile
  set name="default" hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-128,3des dh-group=modp2048,modp1024 lifetime=1d
  proposal-check=obey nat-traversal=yes dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
 7. Utworzenie konta PPP
  /ppp secret
  add name=PPPuser password=hasloPPP profile=L2TPClients service=l2tp
 8. Konfiguracja NATu tak, aby klient VPN miał połączenie z siecią Internet wykorzystując adres IP routera – serwera VPN.
  /ip firewall nat
  add action=masquerade chain=srcnat comment=\
  "maskarada dla klientow VPN L2TP IPSec" out-interface=pppoe-out1 \
  src-address=192.168.2.0/24

Połączenie klienckie VPN L2TP+IPSec można skonfigurować m.in. we wbudowanym kliencie systemu Windows 7/10 lub używając darmowego klienta firmy DrayTek: https://www.draytek.com/products/smart-vpn-client/

Źródło:
http://mikrotikacademy.pl/mikrotik-vpn-l2tpipsec-ms-windows-step-by-step/
https://www.youtube.com/watch?v=j37Tm1wdvzM

Diagnostyka dysku twardego

Dobrymi programami służącymi do diagnostyki dysku twardego są:

 1. Crystal Disk Info: http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
 2. Smartmontools: https://www.smartmontools.org/
 3. TestDisk: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
 4. Victoria: http://files.hddguru.com/download/Software/Victoria%20For%20Windows/
 5. MHDD: http://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/

Uruchamianie programów z uprawnieniami administracyjnymi.

cmd -> runas /user:admin cmd

Control panel tool       Command
  -----------------------------------------------------------------
  Accessibility Options     control access.cpl
  Add New Hardware        control sysdm.cpl add new hardware
  Add/Remove Programs      control appwiz.cpl
  Date/Time Properties      control timedate.cpl
  Display Properties       control desk.cpl
  FindFast            control findfast.cpl
  Fonts Folder          control fonts
  Internet Properties      control inetcpl.cpl
  Joystick Properties      control joy.cpl
  Keyboard Properties      control main.cpl keyboard
  Microsoft Exchange       control mlcfg32.cpl
   (or Windows Messaging)
  Microsoft Mail Post Office   control wgpocpl.cpl
  Modem Properties        control modem.cpl
  Mouse Properties        control main.cpl
  Multimedia Properties     control mmsys.cpl
  Network Properties       control netcpl.cpl
                 NOTE: In Windows NT 4.0, Network
                 properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl
  Password Properties      control password.cpl
  PC Card            control main.cpl pc card (PCMCIA)
  Power Management (Windows 95) control main.cpl power
  Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl
  Printers Folder        control printers
  Regional Settings       control intl.cpl
  Scanners and Cameras      control sticpl.cpl
  Sound Properties        control mmsys.cpl sounds
  System Properties       control sysdm.cpl

źródło:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/192806

Wyłączenie aktualizacji i powiadomień JAVA

Aby wyłączyć aktualizacje i powiadomienia o aktualizacji JAVA w systemie Windows 7 x64, należy zmienić wartości rejestru:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy\jucheck]
„NotifyDownload”=dword:00000000
„NotifyInstall”=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy]
„EnableJavaUpdate”=dword:00000000

Zdalne połączenie z Windowsem 7 za pomocą psexec

Aby możliwe było połączenie ze zdalnym komputerem z Windowsem 7, należy na nim dodać do rejestru następującą wartość:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001

PowerShell remoting

Wymagania dot.  zdalnego połączenia przez PS:

 1. Otwarte porty: WSMan: 5985. Jeżeli połączenie ma się odbywać przez SSL, otwarty również port 5986;
 2. Sieć nie publiczna: Prywatna lub Domenowa;
 3. Uruchomiona usługę WinRM, skonfigurować uruchamianie w auto starcie;
 4. Utworzony Listenera dla adresu IP lub nazwy komputera.

Uruchomienie PS Remoting na komputerach pracujących w domenie:

 1. Konfiguracja auto startu usługi:
  Computer Configurations / Windows Settings / Security Settings / System Services / Windows Remote Management (WS-Management),
 2. Konfiguracja Listenera:
  Computer Configurations / Administrative Templates / Windows Components / Windows Remote Managament (WinRM) / WinRM Service
  Opcja skonfigurowana na Enable, w miejscu IPv4 filter gwiazdka (*)
 3. Konfiguracja zapory sieciowej:
  Computer Configurations / Windows Settings / Security Settings / Windows Firewall with Advanced Security / Inbound Rules

 

http://powershell.org/wp/2012/08/06/ebook-secrets-of-powershell-remoting/

http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2013/11/29/remoting-week-non-domain-remoting.aspx

 

Udostępnianie plików w systemie Windows. Nadawanie uprawnień do zasobów sieciowych

Uprawnienia udostępnianych folderów sieciowych mogą być nadawane na poziomie systemu plików NTFS oraz samego folderu. Poniżej przedstawione są najważniejsze cechy tych rozwiązań oraz przykłady. Dobrą praktyką jest nadawanie uprawnień wyłącznie na poziomie NTFS.

 

Uprawnienia NTFS:
– uprawnienia mogą być nadane plikom i folderom,
– uprawnienia mogą być przyznane użytkownikom i grupom,
– uprawnienia są kumulowane, wygrywa uprawnienie mniej restrykcyjne,
– uprawnienie „odmów” zawsze nadpisuje „zezwalaj”

 

Uprawnienia folderów udostępnianych:
– uprawnienia są nadawane tylko folderom udostępnianym,
– uprawnienia są kumulowane, wygrywa uprawnienie mniej restrykcyjne,
– uprawnienie „odmów” zawsze nadpisuje „zezwalaj”

 

Kumulacja uprawnień NTFS i folderów udostępnianych:
– uprawnienia są kumulowane, nadpisuje („wygrywa”) uprawnienie bardziej restrykcyjne

 

Przykłady:

 1. Użytkownik na poziomie NTFS ma uprawnienie „Odczyt” a na poziomie folderu udostępnionego „Pełna kontrola”. Wynikowym uprawnieniem jest zatem „Pełna kontrola”.
 2. Użytkownik na poziomie NTFS ma uprawnienie „Modyfikacja” a na poziomie folderu udostępnionego „Odczyt”. Wynikowym uprawnieniem jest zatem „Odczyt”.
 3. Użytkownik na poziomie NTFS ma uprawnienie „Odczyt” oraz „Pełna kontrola” a na poziomie folderu udostępnionego „Modyfikacja”. Wynikowym uprawnieniem jest zatem „Modyfikacja” (mniej restrykcyjnym uprawnieniem NTFS jest „Pełna kontrola” – nie „Odczyt”, natomiast folder udostępniony ma uprawnienie „Modyfikacja” dlatego uprawnieniem wynikowym jest „Modyfikacja” – uprawnienie bardziej restrykcyjne).

WordPress – wykonywanie kopii zapasowej

Aby wykonać pełną kopię zapasową strony opartej na WordPress należy:

 1. wyeksportować plik bazy z poziomy phpMyAdmin (patrz wpis: WordPress 4.1 – migracja  na innych serwer (hosting), pkt. 3.  lub za pomoca pluginu BackWPup autorstwa Daniela Huskena (https://wordpress.org/plugins/backwpup/);
 2. z serwera FTP skopiować folder wp-content oraz plik wp-config.php a także .htaccess (o ile istnieje).